POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU Patronus třetí SICAV a.s.

28. května 2018

Představenstvo


 

Patronus třetí SICAV a.s.

 

IČO: 24762717, se sídlem Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16647 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 14:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo v souladu s § 436 ZOK zpřístupnilo akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy statutárního orgánu. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od
  1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ve výší 110 625,-Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257, sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00.  Uvedená auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod č. 449.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257, sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00.  Uvedená auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod č. 449.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 1. Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (www.avantfunds.cz, http://www.patronustreti.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 14:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách společnosti následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 • Zpráva statutárního orgánu podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od
  1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti.

 

 

V Praze dne 28.5.2018                                 Ing. Pavlína Filipi v. r.

 

pověřený zmocněnec představenstva

                                                                    Patronus třetí SICAV, a.s.

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.