Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

25. května 2019

Představenstvo společnosti


 

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

 

IČO: 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 26.6.2019, od 10:00 hodin

na adrese

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310 (dále jen „Auditor“).

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Podfond Pro arte (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.  Představenstvo Společnosti předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznámí v souladu s ustanovením § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 435 tis. Kč, na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 435 tis. Kč, převést na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:   Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1.8.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 395 tis. Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 395 tis. Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých let v plné výši.

Hlasování:            V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o přijetí nového znění stanov společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o přijetí nového znění statutu Podfondu

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o přijetí nového znění statutu Podfondu s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o předkládané změně statutu Podfondu náleží v souladu s ustanovením čl. 6.3 stanov Společnosti, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Přijetí rozhodnutí o podání žádosti k přijetí investičních akcií B k obchodování na evropském regulovaném trhu

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o podání žádosti k přijetí nově zřízeného druhu investičních akcií, konkrétně investičních akcií B, k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. i) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o změně označení stávajícího druhu investičních akcií

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně označení stávajícího druhu investičních akcií, konkrétně investičních akcií, a to následovně: investiční akcie mění označení na investiční akcie A.

Odůvodnění:        V souvislosti s přijetím nového znění stanov Společnosti viz bod 10 pořadu jednání je nutné změnit označení stávajícího druhu investičních akcií tak, aby označení odpovídalo novému znění stanov Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Stanovení lhůty k předložení stávajících investičních akcií za účelem jejich výměny za investiční akcie s novým označením

Návrh usnesení: Valná hromada stanoví lhůtu k předložení stávajících investičních akcií za nově označené investiční akcie, konkrétně investiční akcie A viz bod 13 pořadu jednání, následovně: Lhůta pro předložení stávajících investičních akcií za účelem jejich výměny za investiční akcie s novým označením činí 120 kalendářních dnů ode dne konání této valné hromady.

Odůvodnění:        V souladu s ustanovením § 542 ZOK vyzve společnost na základě rozhodnutí valné hromady akcionáře, aby jí předložili ve lhůtě jí určené akcie k výměně nebo vyznačení nových údajů dosud na akcii uvedených.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 1. Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách a na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako administrátora Společnosti a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 19.6.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK, na svých internetových stránkách a internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s ustanoveními § 84 a § 436 ZOK rovněž zveřejní na svých internetových stránkách a na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Podfondu za období od 1.8.2018 do 31.12.2018
 • Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK rovněž zveřejnila svých na internetových stránkách návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti až do dne konání valné hromady. Návrh nového znění stanov Společnosti a statutu Podfondu jsou rovněž samostatnými přílohami této pozvánky

 

 

 

V Praze dne 24.5.2019                                     Robert Mečkovský v. r., člen představenstva

 

Pavel Chalupa v. r., člen představenstva

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.