Pozvánka na ŘVH fondu PILSENINVEST SICAV, a.s.

18. května 2017

 Statutární ředitel společnosti

PILSENINVEST SICAV, a.s.

 

IČO: 285 50 536, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 15143 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28.6.2017, od 10:00 hodin

na adrese statutárního ředitele společnosti

Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání výroční zprávy za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.

 

6.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 31.12.2014 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti za období od 31.12.2014 do 31.12.2016, a to tak, že dojde k  převedení výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převedení výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost VALENTA – NOCAR, s.r.o., IČO: 252 49 967, U Radbuzy 429/4, 301 00, Plzeň, vedenou u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou 12931. Číslo oprávnění KA ČR: 360.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost VALENTA – NOCAR, s.r.o., IČO: 252 49 967, U Radbuzy 429/4, 301 00, Plzeň, vedenou u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou 12931. Číslo oprávnění KA ČR: 360.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

8.              Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit na základě čl. XV. odst. 1 stanov společnosti ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o auditorech a §1a a § 19a odst. 1 zákona o účetnictví

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti jmenuje jako členy výboru pro audit následující osoby: Robert Schneider, nar. 21.8.1968, bytem U lužického semináře 97/18, Praha 1, PSČ 118 00, Ing. Ilona Petrovičová, nar. 13.1.1970, bytem Moravská 7, Plzeň, PSČ 312 00, Michaela Rábová, nar. 8.9.1987, bytem Sokolovská 760/5, Plzeň, PSČ 323 00.

Odůvodnění:        Nutnost obsadit zákonem požadovaný orgán – výbor pro audit.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 

9.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 20.6.2017 Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

-          Zpráva o vztazích za období od 31.12.2014 do 31.12.2016

-          Účetní závěrka společnosti za za období od 31.12.2014 do 31.12.2016

-          Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 31.12.2014 do 31.12.2016

 

 

 

 

 

V Praze dne 18.5.2017                     

 

 

__________________________________________________

PILSENINVEST SICAV, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem

 


PŘÍLOHA Č. 1

 

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti

 

I. Předseda valné hromady

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena statutárního ředitele, předsedu a ostatní orgány valné hromady.

2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:

·         vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích

·         udělovat a odebírat slovo

·         řídit průběh diskuse

·         řešit všechny procedurální otázky valné hromady

·         kdykoli přerušit jednání valné hromady

 

II. Hlasování

1. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.

2. Předseda valné hromady vyzve k hlasování o právě předkládaném návrhu nejprve ty akcionáře, kteří jsou pro předložený návrh, poté ty akcionáře, kteří jsou proti tomuto návrhu. Ostatní přítomní akcionáři se hlasování zdržují.

3. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných.

4. Výsledek hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

III. Práva akcionářů

1. V průběhu jednání valné hromady mohou přítomní akcionáři předkládat protinávrhy k projednávaným bodům, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a protesty týkající se rozhodnutí valné hromady. Tyto protinávrhy, žádosti o vysvětlení, připomínky a protesty přednesou ústně s tím, že jejich písemné vyhotovení předloží neprodleně po jejich přednesu předsedovi valné hromady. Na písemném vyhotovení musí být viditelně vyznačeno, zda se jedná o protinávrh, dotaz, připomínku nebo protest.

2. Před hlasováním o návrhu ke každému z projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady vyzve předseda valné hromady k předložení protinávrhů.

3. V případě podání takového protinávrhu se nejprve hlasuje o původním návrhu. Pokud je návrh statutárního ředitele hlasováním zamítnut, dá předseda valné hromady hlasovat o protinávrhu, resp. o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. V případě přijetí původního návrhu, nebo některého z dříve podaných protinávrhů, se o dalších protinávrzích již nehlasuje.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Otázky neupravené tímto jednacím řádem se řídí platnými stanovami a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

 

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.