Pozvánka na ŘVH fondu První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

24. dubna 2017

 Statutární ředitel společnosti

První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 241 30 249, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17277 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 30.5.2017, od 16:00 hodin

na adrese statutárního ředitele společnosti

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání výroční zprávy za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.

 

6.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016, a to tak, že dojde k výplatě dividend ve výši 30.000.000,- Kč rozdělených mezi 6200 ks akcií společnosti a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výplatu dividend v celkové výši 30.000.000,- Kč a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25463.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25463.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

8.              Rozhodnutí o přijetí nových stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nového znění stanov společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění stanov společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je dále také rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím související úprava práv spojených s jednotlivými druhy investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, které budou v novém znění stanov rozvedeny podrobněji.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, pokud se ovšem nejedná o hlasování dle § 417 ZOK o změně stanov týkající se rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím souvisejícího zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, kdy je hlasovací právo spojeno se všemi druhy vydaných akcií společnosti, přičemž každý druh vydaných akcií společnosti hlasuje odděleně.

 

9.              Rozhodnutí o přijetí nového statutu společnosti s účinností k 1.6.2017

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nového statutu společnosti s účinností k 1.6.2017.

Odůvodnění:        Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění statutu společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF. Součástí navrhované změny statutu je dále také rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím související úprava práv spojených s jednotlivými druhy investičních akcií, resp. pravidel pro distribuci fondového kapitálu, čímž dochází k uvedení statutu do souladu s novým zněním stanov společnosti, viz bod 8 programu valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

10.           Rozhodnutí o přijetí nového statutu společnosti s účinností ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nového statutu společnosti s účinností ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády ze dne 10.4.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Odůvodnění:        Společnost jakožto fond kvalifikovaných investorů již nebude nadále povinna, konkrétně od nabytí účinnosti výše uvedené novely nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., dodržovat investiční limity pro omezení a rozložení rizika, a to v souvislosti se zrušením regulace investování fondů kvalifikovaných investorů, přičemž tuto skutečnost nové znění statutu společnosti reflektuje.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

11.           Rozhodnutí o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu mezi společností a statutárním ředitelem společnosti spolelečností AVANT investiční společnost, a.s. ve smyslu § 59 odst. 2 ZOK.

Odůvodnění:        Nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu reflektuje vyšší časovou a odbornou náročnost výkonu funkce statutárního ředitele společnosti a upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností a jejím individuálním statutárním orgánem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

12.           Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu člena výboru pro audit

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje návrh nové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a členy: Ing. Václavem Urbanem, dat. nr. 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, PSČ 160 00 a RNDr. Dušanem Brabcem, dat. nar. 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, Praha 4, PSČ 140 00.

Odůvodnění:        Nutnost úpravy vzájemných práv a povinností mezi společností a výbranými členy výboru pro audit.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

13.           Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 22.5.2017. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 15:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

-          Zpráva o vztazích za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

-          Účetní závěrka společnosti za za období od 30.1.2016 do 31.12.2016

-          Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

 

Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2.5.2017 do 30.6.2017.

 

Návrh nových statutů společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2.5.2017 do 30.6.2017.

 

Návrh nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2.5.2017 do 30.6.2017.

 

Návrh nové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit bude každému akcionáři společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2.5.2017 do 30.6.2017.

 

 

 

V Praze dne 24.4.2017                     

 

 

_________________________________________________

První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem

 


PŘÍLOHA Č. 1

 

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti

 

I. Předseda valné hromady

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena statutárního ředitele, předsedu a ostatní orgány valné hromady.

2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:

·         vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích

·         udělovat a odebírat slovo

·         řídit průběh diskuse

·         řešit všechny procedurální otázky valné hromady

·         kdykoli přerušit jednání valné hromady

 

II. Hlasování

1. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.

2. Předseda valné hromady vyzve k hlasování o právě předkládaném návrhu nejprve ty akcionáře, kteří jsou pro předložený návrh, poté ty akcionáře, kteří jsou proti tomuto návrhu. Ostatní přítomní akcionáři se hlasování zdržují.

3. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných.

4. Výsledek hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

III. Práva akcionářů

1. V průběhu jednání valné hromady mohou přítomní akcionáři předkládat protinávrhy k projednávaným bodům, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a protesty týkající se rozhodnutí valné hromady. Tyto protinávrhy, žádosti o vysvětlení, připomínky a protesty přednesou ústně s tím, že jejich písemné vyhotovení předloží neprodleně po jejich přednesu předsedovi valné hromady. Na písemném vyhotovení musí být viditelně vyznačeno, zda se jedná o protinávrh, dotaz, připomínku nebo protest.

2. Před hlasováním o návrhu ke každému z projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady vyzve předseda valné hromady k předložení protinávrhů.

3. V případě podání takového protinávrhu se nejprve hlasuje o původním návrhu. Pokud je návrh statutárního ředitele hlasováním zamítnut, dá předseda valné hromady hlasovat o protinávrhu, resp. o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. V případě přijetí původního návrhu, nebo některého z dříve podaných protinávrhů, se o dalších protinávrzích již nehlasuje.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Otázky neupravené tímto jednacím řádem se řídí platnými stanovami a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

 

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.