Pozvánka na ŘVH fondu RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

28. dubna 2017

 Statutární ředitel společnosti


RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 04472411, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21015 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 30.5.2017, od 13.30 hodin

v sídle Společnosti

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

3.              Potvrzení usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016 o oddělení ostatního jmění od investičního jmění Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada potvrzuje usnesení valné hromady Společnosti ze dne 31.8.2016, která rozhodla o oddělení ostatního jmění Společnosti od investičního jmění Společnosti a potvrzuje, že ode dne usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016 se výsledek hospodaření z investiční činnosti rozděluje výlučně mezi investiční akcie resp. mezi fondový kapitál připadající na investiční akcie.

Odůvodnění:        Dne 31.8.2016 rozhodla valná hromada Společnosti na návrh statutárního ředitele o oddělení jmění Společnosti na investiční a ostatní jmění. Změna byla vyvolána novelou zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Valná hromada ze dne 31.8.2016 rozhodla o rozdělení jmění Společnosti na investiční a ostatní. Jelikož oddělení jmění je ve v stávajícím návrhu stanov detailněji specifikováno, pro vyloučení jakýchkoliv pochybností žádá statutární ředitel valnou hromadu Společnosti o potvrzení usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Změna stanov Společnosti spočívající ve změně práv spojených s investičními akciemi

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti spočívající ve změně práv spojených s investičními akciemi v podobě navržené statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je upravení práv spojených s druhy investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, které budou rozvedeny víc podrobně. Návrh článku VIII. a článku XVI. bod 14 mění práva spojená s investičními akciemi vydanými Společností a proto investiční akcie A investiční akcie B nabývají hlasovací právo. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se ZOK je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se všemi druhy vydaných akcií. Každý druh akcií hlasuje odděleně.

 

 

5.              Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy, regulatorních požadavků a potřeby podrobnějších pravidel pro rozdělení fondového kapitálu Společnosti statutární ředitel navrhuje změnu stanov Společnosti. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

6.              Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

7.              Projednání výroční zprávy za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

8.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

9.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 13.10.2015 do 31.12.2016

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 13.10.2015 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

10.           Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

11.           Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na mimořádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 23.5.2017. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

-          Zpráva o vztazích za období od 13.10.2015 – 31.12.2016

-          Účetní závěrka Společnosti za období od 13.10.2015 – 31.12.2016

-          Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 13.10.2015 – 31.12.2016

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období 13.10.2015 – 31.12.2016

 

 

V Praze dne 28.4.2017                                     

RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Ing. Miroslavem Švábem, pověřeným zmocněncem

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.