Pozvánka na ŘVH společnosti ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

27. září 2017

 Statutární ředitel společnosti

ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 037 60 073, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20402 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 31. 10. 2017 v 14:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8,

Rohan Business Centre, vchod B, 5. patro

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Projednání a přijetí nových stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov společnosti

Odůvodnění:        Vzhledem k vhodnosti změny podoby investičních akcií na akcie zaknihované a vzhledem k vhodnosti aktualizace stanov společnosti je třeba přijmout nové znění stanov společnosti, které v souladu s čl. XVII platných stanov společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou i investiční akcií.

 

4.              Projednání a přijetí nového statutu společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu společnosti

Odůvodnění:        Vzhledem k předpokládané změně stanov společnosti bude nutné přizpůsobit nové znění statutu společnosti novému znění stanov společnosti, přičemž vzhledem k zamýšlené úpravě investičních limitů upravených ve statutu společnosti, s ohledem na ustanovení čl. XVIII. stanov společnosti, takovouto změnu statutu schvaluje valná hromada společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce

Odůvodnění:        Vzhledem k nutnosti úpravy smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu se společností AVANT investiční společnost, a.s. je nutné schválit nové znění této smlouvy v souladu s § 59 odst. 2 ZOK valnou hromadou společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

6.              Jmenování nového člena správní rady společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o jmenování nového člena správní rady společnosti ze seznamu kandidátů, který bude akcionářům předložen na valné hromadě.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byl ke dni 22. 8. 2017 na základě své rezignace odvolán z funkce člena správní rady společnosti Mgr. Robert Pergl, je vhodné jmenovat do správní rady nového člena.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 23.10.2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nejpozději ke dni 15. 10. 2017 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

-          Návrh nového znění stanov společnosti, včetně změnové verze

-          Návrh nového znění statutu společnosti včetně změnové verze

 

Návrh výše uvedených dokumentů bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle statutárního ředitele společnosti (Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00) od 15. 10. 2017 do 30. 10. 2017.

 

 

V Praze dne 27. 9. 2017                   

 

 

 

 

 

_______               ____________________________________________

ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

 

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti

 

I. Předseda valné hromady

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena statutárního ředitele, předsedu a ostatní orgány valné hromady.

2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:

·         vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích

·         udělovat a odebírat slovo

·         řídit průběh diskuse

·         řešit všechny procedurální otázky valné hromady

·         kdykoli přerušit jednání valné hromady

 

II. Hlasování

1. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.

2. Předseda valné hromady vyzve k hlasování o právě předkládaném návrhu nejprve ty akcionáře, kteří jsou pro předložený návrh, poté ty akcionáře, kteří jsou proti tomuto návrhu. Ostatní přítomní akcionáři se hlasování zdržují.

3. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných.

4. Výsledek hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

III. Práva akcionářů

1. V průběhu jednání valné hromady mohou přítomní akcionáři předkládat protinávrhy k projednávaným bodům, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a protesty týkající se rozhodnutí valné hromady. Tyto protinávrhy, žádosti o vysvětlení, připomínky a protesty přednesou ústně s tím, že jejich písemné vyhotovení předloží neprodleně po jejich přednesu předsedovi valné hromady. Na písemném vyhotovení musí být viditelně vyznačeno, zda se jedná o protinávrh, dotaz, připomínku nebo protest.

2. Před hlasováním o návrhu ke každému z projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady vyzve předseda valné hromady k předložení protinávrhů.

3. V případě podání takového protinávrhu se nejprve hlasuje o původním návrhu. Pokud je návrh statutárního ředitele hlasováním zamítnut, dá předseda valné hromady hlasovat o protinávrhu, resp. o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. V případě přijetí původního návrhu, nebo některého z dříve podaných protinávrhů, se o dalších protinávrzích již nehlasuje.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Otázky neupravené tímto jednacím řádem se řídí platnými stanovami a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

 

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.