Pozvánka na ŘVH společnosti PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.(přílohy naleznete v rubrice O společnosti - Informační povinnost)

30. října 2017

 Statutární ředitel společnosti

PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380

(dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 1. 12. 2017 v 10:00 hodin

na adrese

Na Florenci 2116/15, Florentinum, RSJ, vchod C, 4. podlaží, 110 00, Praha 1

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

3.              Projednání a přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov Společnosti ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) ze dne 17. 10. 2017 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), a dále vzhledem ke skutečnosti, že se v té souvislosti Společnost mění ze společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury ve smyslu § 435 a násl. ZOK, je třeba přijmout nové znění stanov Společnosti, které v souladu s čl. XVI platných stanov Společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání a přijetí nového statutu Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu Společnosti ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím ČNB ze dne 17. 10. 2017 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 ZISIF, je třeba přijmout nové znění statutu Společnosti, které bude obsahovat veškeré nutné změny s výše uvedeným povolením související, a které v souladu s čl. XVII platných stanov Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

5.              Odvolání statutárního ředitele Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání statutárního ředitele Společnosti ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, je nutné odvolat z funkce dosavadní statutární orgán, resp. statutárního ředitele, konkr. společnost AVANT investiční společnost, a.s.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

6.              Jmenování nových členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů představenstva Společnosti, konkr. Mgr. Roberta Mečkovského, Ph.D., nar. 21. 4. 1977, bytem Na Tabulovém vrchu 1297/2, 779 00, Olomouc, a PhDr. Pavla Chalupu, nar. 11. 10. 1962, bytem Pustina 45, 566 01, a to ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a vzhledem ke skutečnosti, že Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. i PhDr. Pavel Chalupa rozhodnutím ČNB ze dne 17. 10. 2017 získali souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby Společnosti ve smyslu § 488 odst. 1 písm. a) ZISIF, je nezbytné jmenovat do funkce člena představenstva výše uvedené osoby, a to v souladu s čl. XII. odst. 2 nových stanov Společnosti ve spojení s § 438 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti Vratislava Roubala, Ing. Libora Winklera, CSc. a Ing. Miroslava Lekeše, a to ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů dozorčí rady snížil ze tří na dva, je nutné odvolat z funkce dosavadní členy dozorčí rady Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

8.              Jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti, konkr. Ing. Libora Winklera, CSc., nar. 18. 9. 1960, bytem V zálesí 761/5, 154 00, Praha 5, a Vratislava Roubala, nar. 15. 10. 1968, Pod Mlýnkem 2735/15a, 160 00, Praha 6, a to ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů dozorčí rady snížil ze tří na dva, je nutné jmenovat do funkce dva nové členy dozorčí rady Společnosti, a to v souladu s čl. XIII. odst. 4 nových stanov Společnosti ve spojení s § 448 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

9.              Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti PhDr. Pavla Chalupy.

Odůvodnění:        Vzhledem k jmenování PhDr. Pavla Chalupy do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s PhDr. Pavlem Chalupou uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

10.           Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Mgr. Robertem Mečkovským, Ph.D.

Odůvodnění:        Vzhledem k jmenování Mgr. Roberta Mečkovského do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s Mgr. Roberta Mečkovského uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

11.           Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Vratislava Roubala.

Odůvodnění:        Vzhledem k jmenování Vratislava Roubala do funkce člena dozorčí rady Společnosti, je vhodné s Vratislavem Roubalem uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

12.           Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Libora Winklera, CSc.

Odůvodnění:        Vzhledem k jmenování Ing. Libora Winklera, CSc. do funkce člena dozorčí rady Společnosti, je vhodné s Ing. Liborem Winklerem, CSc. uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

13.           Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti (www.proarte.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 30. 11. 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nejpozději ke dni 1. 11. 2017 zveřejní na svých internetových stránkách a na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

-          Návrh nového znění stanov společnosti, včetně změnové verze

-          Návrh nového znění statutu společnosti včetně změnové verze

 

Návrh výše uvedených dokumentů, včetně návrhu smluv o výkonu funkce bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017.

 

 

V Praze dne 30.10. 2017                  

 

 

 

 

 

_________________________________________________

PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: PhDr. Pavlem Chalupou, pověřeným zmocněncem

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

 

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti

 

I. Předseda valné hromady

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena statutárního ředitele, předsedu a ostatní orgány valné hromady.

2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:

·         vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích

·         udělovat a odebírat slovo

·         řídit průběh diskuse

·         řešit všechny procedurální otázky valné hromady

·         kdykoli přerušit jednání valné hromady

 

II. Hlasování

1. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.

2. Předseda valné hromady vyzve k hlasování o právě předkládaném návrhu nejprve ty akcionáře, kteří jsou pro předložený návrh, poté ty akcionáře, kteří jsou proti tomuto návrhu. Ostatní přítomní akcionáři se hlasování zdržují.

3. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných.

4. Výsledek hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

III. Práva akcionářů

1. V průběhu jednání valné hromady mohou přítomní akcionáři předkládat protinávrhy k projednávaným bodům, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a protesty týkající se rozhodnutí valné hromady. Tyto protinávrhy, žádosti o vysvětlení, připomínky a protesty přednesou ústně s tím, že jejich písemné vyhotovení předloží neprodleně po jejich přednesu předsedovi valné hromady. Na písemném vyhotovení musí být viditelně vyznačeno, zda se jedná o protinávrh, dotaz, připomínku nebo protest.

2. Před hlasováním o návrhu ke každému z projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady vyzve předseda valné hromady k předložení protinávrhů.

3. V případě podání takového protinávrhu se nejprve hlasuje o původním návrhu. Pokud je návrh statutárního ředitele hlasováním zamítnut, dá předseda valné hromady hlasovat o protinávrhu, resp. o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. V případě přijetí původního návrhu, nebo některého z dříve podaných protinávrhů, se o dalších protinávrzích již nehlasuje.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Otázky neupravené tímto jednacím řádem se řídí platnými stanovami a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.