Pozvánka na valnou hromadu společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s.

20. května 2014

                                                                         Představenstvo společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s. 

IČ: 242 07 411, se sídlem Praha 1 – Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17839 (dále jen „společnost“), svolává 

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 20.6.2014, od 15:00 hodin

v Notářské kanceláři JUDr. Ivany Kondrové na adrese
Sokolovská 5/49, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení
 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:                Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

 

 1. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.

Odůvodnění:                Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření za rok 2013 v povinné výši na účet rezervního fondu a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet rezervního fondu v povinné výši a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.

 

 1. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích změnou stanov společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku změnou stanov společnosti, a to ve znění návrhu, který je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o podřízení společnosti v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích změnou stanov společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje přijmout stanovy společnosti ve znění návrhu, který je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o odvolání stávajícího představenstva společnosti a jmenování nového člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává stávající členy představenstva společnosti a jmenuje jediným členem představenstva, jako individuální statutární orgán, společnost AVANT investiční společnost, a.s., která je ve smyslu § 6 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech obhospodařovatelem společnosti.

Odůvodnění:                Odvolání stávajících členů představenstva společnosti a jmenování společnosti AVANT investiční společnost, a.s. náleží v souladu s § 438 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Změna v představenstvu musí proběhnout na základě § 651 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech obhospodařovatelem společnosti.

 

 1. Závěr

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a  současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 14:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Každý akcionář má právo seznámit se zdarma s návrhem stanov společnosti, jejichž změna je na pořadu jednání řádné valné hromady, v sídle společnosti, kde je k dispozici k nahlédnutí.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 •      Zpráva o vztazích za rok 2013
 •     Účetní závěrka společnosti za rok 2013
 •      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013

 

V Praze dne 20.5.2014                     

                                                                                                                                                                       Ing. Vladimír Faber – předseda představenstva společnosti

Příloha: Výroční zpráva FMP uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2013 (PDF dokument)

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.