Pozvánka na valnou hromadu společnosti K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

12. června 2014

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČO: 242 49 319, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18295

(„Společnost“)

tímto na žádost akcionáře dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

konanou dne 27.6.2014 od 8.00 hod. na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 26454807

(„Valná hromada“)

 

Pořad jednání Valné hromady

1. Zahájení Valné hromady;

2. Volba orgánů Valné hromady;

3. Projednání stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013;

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013;

5. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti;

6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013;

7. Rozhodnutí o podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

8. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;

9. Rozhodnutí o odvolání pana Petra Kleina, dat. nar. 13. října 1965, pana Petra Kleina, dat. nar. 2. července 1974 a pana Radka Hansmanna z funkce členů představenstva Společnosti;

10. Rozhodnutí o volbě společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83 do funkce člena představenstva Společnosti;

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;

12. Jmenování auditora Společnosti;

13. Závěr.

 

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

 

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 7.45 hod. v den a v místě konání Valné hromady. V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu nového úplného znění stanov Společnosti, a to v sídle Společnosti, ode dne 12.6.2014 do dne konání Valné hromady včetně, každý den od 9:00 do 16:00 hod.

Návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích, včetně účetní závěrky, výroční zprávy a nového úplného znění stanov, a jejich zdůvodnění, budou akcionářům k dispozici ode dne 12.6.2014 na internetových stránkách Společnosti www.avantfunds.cz.

 

Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

A. Projednání stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013

Návrh:

„Valná hromada projednala stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013 a bere jej na vědomí.“

 

Stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013 tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 83 Zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích, a sdělí valné hromadě své stanovisko.

B. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013

Návrh:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013.“

 

Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2013 jsou:

Aktiva

dlouhodobý majetek: 685.220.480,- Kč

oběžná aktiva: 61.552.614,- Kč

Pasiva

vlastní kapitál: 314.897.606,- Kč

výsledek hospodaření minulých let: -465.527,- Kč

cizí zdroje: 431.560.991,- Kč

 

 

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

C. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013“.

 

Výroční zpráva Společnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

D. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013

Návrh:

„Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let“.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování činnosti Společnosti.

E. Rozhodnutí o podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích

Návrh:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se Společnosti tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“

Odůvodnění:

Společnost využívá možnost podřídit se Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a předejít tak případným výkladovým nejasnostem příslušné právní úpravy, zejména pak v oblasti práva aplikovatelného na Společnost.

F. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá toto nové úplné znění stanov Společnosti:“

 

Navrhované nové úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 3 této pozvánky.

Odůvodnění:

Důvodem přijetí nového znění stanov Společnosti je nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Zákona o obchodních korporacích, v jejímž důsledku je nezbytné přizpůsobit stanovy Společnosti nové právní úpravě ve smyslu ustanovení § 777 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

G. Rozhodnutí o odvolání pana Petra Kleina, dat. nar. 13. října 1965, pana Petra Kleina, dat. nar. 2. července 1974 a pana Radka Hansmanna z funkce členů představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto odvolává:

  • pana Petra Kleina, dat. nar. 13. října 1965, bytem nám. Míru 45, 789 91 Štíty, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni;
  • pana Petra Kleina, dat. nar. 13. června 1985, bytem Na Pilníku 221, 789 91 Štíty, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni; a
  • pana Radka Hansmanna, dat. nar. 2. července 1974, bytem Prievidzská 2921/23, 787 01 Šumperk, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Odvolání členů představenstva je nezbytné z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů Společnosti zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění („ZISIF“).

H. Rozhodnutí o volbě společnosti AVANT investiční společnost, a.s. do funkce člena představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto volí společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o volbě člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) Zákona o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Volba člena představenstva je nezbytná z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů Společnosti ZISIF. Společnost AVANT investiční společnost, a.s. bude individuálním statutárním orgánem společnosti ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF a zároveň obhospodařovatelem ve smyslu § 9 odst. 2 ZISIF.

I. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a členem představenstva ve znění navrženém představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardních náležitostí vyžadovaných Zákonem o obchodních korporacích a ZISIF.

J. Jmenování auditora Společnosti

Návrh:

„Valná hromada tímto jmenuje APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČO: 271 97 310, auditorem Společnosti pro rok 2014.“

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) auditora jmenuje valná hromada Společnosti.


 

Místo: V Praze

Datum: 11.6.2014

 

Za K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

 

 

 

_______________________________________

Jméno: Petr Klein

Funkce: předseda představenstva

 

Příloha č. 1 - Zpráva dozorčí rady K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2013

Příloha č. 2 - Výroční zpráva K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2013

Příloha č. 3 - Návrh stanov společnosti K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

 


 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.