Pozvánka na valnou hromadu společnosti Mained investiční fond, a.s.

30. května 2014

Představenstvo společnosti

Mained investiční fond, a.s.

IČ: 24788716, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16813 (dále jen „společnost“), svolává

valnou hromadu

která se bude konat dne 30.6.2014, od 12:00 hodin

kanceláři notářky Notářská kancelář JUDr. Ivany Kondrové, na adrese Sokolovská 5/49

Praha 8 - Karlín

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení
 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:                Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

 

 1. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.

Odůvodnění:                Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o převedení části výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 1.284.915 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let a zároveň o převedení části hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 4.403.821 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účty vlastního kapitálu s cílem použít zisk k financování činnosti společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje provést změnu stanov společnosti, jejímž obsahem je mimo jiné přizpůsobení a podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a inkorporace vybraných institutů, které tento zákon zavádí. Zásadní navrhovanou změnou je změna předmětu činnosti společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena představenstva společnosti tyto osoby:

                                       a) Ing. Juraj Dvořák, dat. nar. 10. listopadu 1979.

                                       Odůvodnění:       Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

 1. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena dozorčí rady společnosti tyto osoby:

a) Ing. Juraj Celler, dat. nar. 25. února 1959.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

 1. Závěr


Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 11:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zpřístupnila v sídle společnosti k bezplatnému nahlédnutí návrh změny stanov. Toto právo může akcionář společnosti využít v pracovní dny vždy mezi 9-16 hod.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za rok 2013
 • Účetní závěrka společnosti za rok 2013
 • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 

V Praze dne 30.5.2014                                    

Ing. Juraj Dvořák – předseda představenstva společnosti

 

Příloha č. 1 - Výroční zpráva Mained investiční fond, a.s. za rok 2013 (PDF dokument)

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.