VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

30. prosince 2016

 Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 03532534,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20183

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Společnosti ARETE INVEST Podfond CEE II.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií

Investiční akcie II-D vydávané k podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II

Investiční akcie II-X vydávané k podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II

Investiční akcie II-Y vydávané k podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II

 

Počátek úpisu

1.1.2017

Lhůta pro úpis

30.4.2017 (investiční akcie II-X a II-Y)

31.12.2017 (investiční akcie II-D)

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 1,000,000,000 (slovy: jedna miliarda korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor  v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti.

 

 

Emisní kurz

Počáteční emisní kurz bude určen ve výši INAVt na jednu investiční akcii k rozhodnému dni (tj. k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla na účet podfondu Společnosti připsána platba investora na splacení emisního kurzu), ke kterému budou upsány první investiční akcie daného druhu.

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 30.12.2016

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.