Výzva k úpisu investičních akcií fondu CFH investiční fond SICAV, a.s.

12. prosince 2018

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

CFH investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8,

IČO: 073 17 930

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23679,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Společnosti, konkrétně podfondu CFH Podfond 2.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Investiční akcie A vydávané k podfondu CFH Podfond 2
  • Investiční akcie B vydávané k podfondu CFH Podfond 2

 

Počátek úpisu

12.12.2018

Lhůta pro úpis

31.12.2019 (investiční akcie A)

31.12.2019 (investiční akcie B)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro investiční akcie A činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), a pro investiční akcie B činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání investičních akcií (dále jen „Počáteční období“), se investiční akcie upisují za počáteční emisní kurz ve výši 1,-Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii. Za předpokladu, že nebyly v průběhu Počátečního období upsány investiční akcie všech druhů, platí, že počáteční emisní kurz investičních akcií konkrétního druhu, jehož upisování bylo zahájeno dodatečně až po uplynutí Počátečního období, činí 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii, avšak tento počáteční emisní kurz je platný pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly investiční akcie příslušné druhu poprvé upsány.  Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu podfondu CFH Podfond 2.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 12.12.2018

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran v.r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.