Výzva k úpisu investičních akcií společnosti CFH investiční fond SICAV, a. s.

23. srpna 2018

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

CFH investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČ: 073 17 930,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23679,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Společnosti, konkrétně CFH Podfond 1.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Výkonnostní investiční akcie vydávané k podfondu  CFH Podfond 1
  • Prioritní investiční akcie vydávané k podfondu CFH Podfond 1

 

Počátek úpisu

23.8.2018

Lhůta pro úpis

31.12.2020 (výkonnostní investiční akcie)

31.12.2020 (prioritní investiční akcie)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro prioritní investiční akcie činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), a pro výkonnostní investiční akcie činí částku 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se oba výše uvedené druhy investičních akcií upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu podfondu CFH Podfond 1.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 23. 8. 2018

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.