AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí. Další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

10/04/2015

Aktuální hodnota podílového listu k 31.3. 2019:

1,6438 Kč

Objem majetku fondu k 31.3. 2019:

210 349 981 ,- Kč

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců k 31.3. 2019:

3,45 %

Minimální investice do fondu:

1 mil. Kč

O FONDU AVANT – ČESKÁ POLE 2015 OPF

Fond AVANT – Česká pole 2015 OPF umožňuje díky investicím převážně do kvalitní zemědělské půdy na území České republiky docílit svým investorům ochrany před případným nepříznivým tržním vývojem ekonomického sektoru. Od založení fondu hodnota podílového listu vzrostla o přibližně 65 % po odečtení všech nákladů (jak je patrné z grafu níže), což znamená průměrné zhodnocení o více než 16 % ročně po odečtení všech nákladů.

Cena orné půdy ve světě v posledních letech prudce roste. Ani Česká republika není výjimkou, přestože se růst cen v roce 2018 zpomalil. Na druhou stranu i přes minimální růst cen zemědělské půdy došlo k růstu hodnoty podílového listu za rok 2018 o celých 6 %, a to zejména v důsledku naší pečlivé strategie nákupů půdy a důrazu na maximalizaci výnosů z pachtovného z pozemků vlastněných fondem. Dalším faktorem bylo efektivní využití volných peněžních prostředků, když část z nich byla použita k poskytnutí úvěrů zajištěných zemědělskou půdou.

Stále platí, že je cena orné půdy v České republice ve srovnání s Německem nebo Rakouskem silně „podhodnocená". Obdobně tomu je na Slovensku. Očekáváme, že cena zemědělské půdy v České republice a na Slovensku bude konvergovat k evropskému průměru. Orná půda v České republice a na Slovensku je tedy zajímavá růstovým potenciálem ceny v důsledku konvergence k evropskému průměru, ale také vlivem globálního trendu. Poptávka po orné půdě jako alternativní investici ve světě i v České republice silně roste, proto roste i cena půdy, a to i z důvodu zmenšující se celkové plochy orné půdy v České republice ČR.

INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDU AVANT – ČESKÁ POLE 2015 OPF

Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:

  1. zemědělské nemovitosti včetně případných součástí anebo příslušenství;
  2. účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  3. účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
  4. pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  5. dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  6. movité věci účelově spojené se zemědělskými nemovitostmi; 
  7. majetková práva k zemědělským nemovitostem.

AVANT IS (správce fondu) prostřednictvím partnerů pro nákup vyhledává zemědělskou půdu za zajímavou cenu. Cílem je nakoupit ve zvolených lokalitách pozemky s diskontem alespoň 15 % oproti tržní ceně formou přímého oslovení vlastníků.

Správce dále takticky směřuje svou činnost do konkrétních vytipovaných katastrů tak, aby v nich získal významnou výměru půdy, kterou bude následně možné prodat s prémií oproti tržní ceně. Dosud bylo takto nakoupeno téměř 530 ha půdy (31.12.2018). Současně lze v těchto lokalitách dále navyšovat investice fondu a zlepšovat tak jeho pozici ve vztahu k pachtýřům i budoucím zájemcům o koupi.

Zdrojem výnosu fondu tedy není pouze samotný tržní pohyb ceny zemědělské půdy, ale rovněž schopnost pořizovat půdu s diskontem a prodávat ji s prémií, přičemž ve druhé půli roku 2018 a první půli roku 2019 fond realizoval několik prodejů za prodejní cenu o více než polovinu vyšší, než byla kupní cena po započtení všech nákladů. Současně lze v těchto lokalitách dále navyšovat investice fondu a zlepšovat tak jeho pozici ve vztahu k pachtýřům i budoucím zájemcům o koupi.

PROGNÓZA DALŠÍHO VÝVOJE V ROCE 2019 AVANT – ČESKÁ POLE 2015 OPF

V předchozích letech cena zemědělské půdy výrazně rostla, přičemž od roku 2014 meziroční růst převyšoval 10 %. Oproti tomu v roce 2018 lze po delší době hovořit o pouze mírném růstu cen zemědělské půdy. Průměrná cena půdy v celoročním srovnání za Českou republiku se zvýšila přibližně o necelá 3 % na úroveň okolo 24,5 Kč/m2 a na počátku roku 2019 vidíme stagnaci celého trhu.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu bude fond během roku 2019 vyhodnocovat nové investiční příležitosti, jako například nákupy větších celistvých zemědělských ploch s výměrou okolo 50 ha a více či rozšíření své působnosti do nových krajů. Ve stagnaci cen zemědělské půdy ale vidíme také příležitost, neboť očekáváme větší prostor pro nákupy zemědělské půdy od krátkodobých investorů, kteří budou chtít v roce 2019 realizovat svůj zisk. Stále tak vidíme v oblasti českého zemědělství velký investiční potenciál.

V návaznosti na vývoj českého trhu se zemědělskou půdou fond nyní vyhodnocuje několik investičních příležitostí na Slovensku, kde je cena srovnatelně kvalitní zemědělské půdy oproti České republice nižší a společně se slovenskými partnery analyzujeme, zda je na Slovensku prostor pro zopakování významného nárustu cen půdy, který jsme tak správně odhadli v případě České republiky.


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.