AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí. Další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

04/2015

Aktuální hodnota podílového listu k 30.9. 2018:

1,6196 Kč

Aktuální hodnota objemu aktiv k 30.9. 2018:

203 903 465,- Kč

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců k 30.9. 2018:

16,11 %

Minimální investice do fondu:

1 mil. Kč

O FONDU AVANT – ČESKÁ POLE 2015 OPF

Fond AVANT – Česká pole 2015 OPF umožňuje díky investicím do kvalitní zemědělské půdy na území České republiky docílit svým investorům ochrany před případným nepříznivým tržním vývojem ekonomického sektoru. Fond za zhruba 3 roky svého působení dokázal, že disponuje značnou kupní silou a při akvizicích zemědělské půdy dosahuje lepších než tržních podmínek, které se ve finální fázi projevují nadstandardními výnosy. Na účet fondu lze realizovat i oportunitní investice s krátkodobým nebo se střednědobým horizontem.

Cena orné půdy ve světě v posledních letech prudce roste. Ani Česká republika není výjimkou. Neexistuje tu bohužel žádný cenový index, na který bychom se mohli odkázat, ale předpokládaný hrubý odhad růstu cen pro rok 2018 se odhaduje do 10 %.

Přitom cena orné půdy v ČR je ve srovnání s Německem nebo Rakouskem stále silně „podhodnocená". Nebo naopak je cena orné půdy v Německu „nadhodnocená", záleží na úhlu pohledu. Každopádně tak jako tomu bylo v případě cen bytů, kanceláří nebo obchodních prostor, se dá očekávat, že i cena zemědělské půdy v ČR bude konvergovat k evropskému průměru.

Orná půda v ČR je tedy zajímavá růstovým potenciálem ceny v důsledku konvergence k evropskému průměru, ale také vlivem globálního trendu. Poptávka po orné půdě jako alternativní investici ve světě i v České republice silně roste, proto roste i cena půdy, a to i z důvodu zmenšující se celkové plochy orné půdy v ČR.

INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDU AVANT – ČESKÁ POLE 2015 OPF

Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:

  1. zemědělské nemovitosti včetně případných součástí anebo příslušenství;
  2. účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  3. účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
  4. pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  5. dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  6. movité věci účelově spojené se zemědělskými nemovitostmi; 
  7. majetková práva k zemědělským nemovitostem.

AVANT IS (správce fondu) prostřednictvím partnerů pro nákup vyhledává zemědělskou půdu za zajímavou cenu. Cílem je nakoupit ve zvolených lokalitách pozemky s diskontem alespoň 15 % oproti tržní ceně formou přímého oslovení vlastníků.

Správce dále takticky směřuje svou činnost do konkrétních vytipovaných katastrů tak, aby v nich získal významnou výměru půdy, kterou bude následně možné prodat s prémií oproti tržní ceně. Fond se s částí portfolia zamýšlí zapojit i do krátkodobých oportunitních transakcí s horizontem do 2 let, což investorům přinese další dodatečný výnos. Pro nákup byly vybrány zajímavé lokality v rámci České republiky. Dosud bylo takto proinvestováno a nakoupeno téměř 460 ha půdy (31.12.2017) 

Zdrojem výnosu fondu tedy není pouze samotný tržní pohyb ceny zemědělské půdy, ale rovněž schopnost pořizovat půdu s diskontem a prodávat ji s prémií. V rámci investiční strategie se správce rozhodl zaměřit i na rozsáhlejší pozemková portfolia, která jsou v současné době nabízena hospodařícími zemědělci anebo soukromými investory a kde lze díky silnému finančnímu postavení fondu vyjednat zajímavé podmínky. Současně lze v těchto lokalitách dále navyšovat investice fondu a zlepšovat tak jeho pozici ve vztahu k pachtýřům i budoucím zájemcům o koupi.

PROGNÓZA DALŠÍHO VÝVOJE V ROCE 2018 AVANT – ČESKÁ POLE 2015 OPF

Pro trh se zemědělskou půdou v roce 2018 bude poměrně důležitý další vývoj legislativního prostředí, především zavedení předkupního práva, které v praxi poněkud zkomplikuje a prodlouží obchodní transakce s pozemky. Fond se proto rozhodl již na konci roku 2017 strategicky věnovat pouze investicím do pozemků se 100% vlastnictvím a zároveň pokračovat v budování portfolia ve vytipovaných lokalitách na střední Moravě.

Fond očekává, že bude nadále pokračovat růst cen zemědělské půdy, ale již ne v takové intenzitě, jako tomu bylo až do roku 2017. Hlavními faktory, které budou mít vliv na tento předpoklad, jsou mezinárodní srovnání cen, rostoucí ekonomika ČR a ubývající výměra kvalitní obhospodařované půdy.

Správce fondu předpokládá trend upřednostňování kvality před kvantitou a již zmíněné strategické dokupování půdy v oblastech, kde již existuje majetkový podíl. Jednou z oblastí možných budoucích investic se pro správce jeví nucené prodeje středně velkých a větších celků zemědělské půdy z důvodů neschopnosti splácet přijaté úvěry. Tyto diskontně pořízené pozemky by při pozdějším prodeji měly zajistit zajímavý výnos.


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.