Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí. Další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

03/10/2017

Objem majetku fondu:

16 779 457 ,- Kč
(k 30.6.2019)

Aktuální hodnota prioritní investiční akcie

1,1231 Kč (k 30.6.2019)

Minimální investice do fondu

1 mil. Kč

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců k 30.6.2019 :

11,01 %

CÍLE FONDU

Fond byl založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů přímými a nepřímými investicemi do pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti na území České republiky a do jednotlivých nemovitostí pod dluhovou zátěží. Investice jsou koncipovány jako střednědobé až dlouhodobé. Investice do fondu jsou vhodné pro investory s investičním horizontem tří a více let. Cílem fondu je kupovat a následně s maximálním ziskem vymáhat pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitosti.

Tohoto cíle je dosahováno především:

  • nákupem pohledávek zajištěných zástavním právem k likvidní a přiměřeně hodnotné nemovitosti;
  • individuálním přístupem k vymáhání jednotlivých pohledávek s maximálním důrazem na okolnosti daného případu a s využitím všech zákonných cest vedoucích k vymožení pohledávky.

Část výnosů z majetku fondu je rovněž realizována z výnosů z nájemného z pronájmu nemovitostí, které fond nabyl jako výsledek vymáhání pohledávky či v přímé souvislosti s řešením dluhové situace vlastníka takové nemovitosti. Výnosy fondu budou reinvestovány. Po třetím roce od zahájení vydávání investičních akcií mohou být výnosy fondu vypláceny akcionářům ve formě podílu na zisku.

Předpokládaný výnos pro investory je 7,8 % p.a.

NÁŠ TRH MÁ POTENCIÁL

Hypoteční trh v České republice je co do objemů poskytnutých úvěrů na svých maximech, roční objem úvěrů z nově uzavřených úvěrových smluv za celé roky 2016 a 2017 se oproti roku 2009 více než ztrojnásobil, případná budoucí recese a růst úrokových sazeb na něj však bude mít zásadní vliv a vygeneruje značné množství problémových nesplácených úvěrů k vymáhání.

Důvodem výše uvedeného stavu jsou kromě právě vrcholící konjunktury i historicky nebývale nízké úrokové sazby u hypotečních úvěrů, které umožnily dosáhnout na hypoteční úvěr široké vrstvě obyvatel. Aktuálně však dochází ze strany ČNB ke zpřísnění podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů a v blízké budoucnosti se ovšem dá očekávat jednak postupné zpomalení ekonomického růstu, následované přirozenou recesí, ale zároveň i postupné zvyšování úrokových sazeb, které se v současné době již odrazily od svých historicky nejnižších hodnot a výhledově je čeká znatelný růstový trend.

Kombinace přicházející recese a postupného zvyšování úrokových sazeb, které se po konci fixace časem dotknou drtivé většiny běžících hypotečních úvěrů, povede k postupné ztrátě schopnosti řádně hradit hypoteční úvěr u velké skupiny dlužníků z hypotečních úvěrů, jak se stalo i v době ekonomické krize v letech 2009 až 2012.

Nárůst pohledávek se selháním nebude možné na straně bank efektivně zvládnout pouze svými interními právními odděleními, jelikož ty i v dnešní relativně klidné době nemají kapacity vymáhat všechny nesplácené úvěry a přistupují k jejich prodeji. V takových situacích je navíc pravděpodobné, že banky budou motivovány očistit svá portfolia o tyto klasifikované úvěry. V důsledku výše uvedeného předpokládáme v brzké době výrazné zvýšení nabídky na trhu zajištěných pohledávek v České republice, a tím pádem i navýšení počtu zajímavých investičních příležitostí při současném poklesu jejich nabývací ceny, což jsou faktory, které zajistí velmi zajímavou výkonnost fondu.

 


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.