Výzva k úpisu investičních akcií fondu RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

29. December 2017

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

IČO: 058 70 160,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22273

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • Investiční akcie výkonnostní
  • Investiční akcie prioritní
  •  

Lhůta pro úpis

31. 12. 2018

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k zaslání upsané částky na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu

 

Místo: Praha

Datum: 29. 12. 2017

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA – v. r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Back

We use cookies on this site to ensure that it is fully functional and also to analyze traffic. We process all such information in accordance with the document Privacy statement.