AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí do české zemědělské půdy a další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

06/2015

Aktuální hodnota podílového listu:

1,4591 Kč

Aktuální hodnota objemu aktiv:

K 30.9. přes 156 mil. Kč

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců:

8,75 %

Minimální investice do fondu:

1 mil. Kč

O PODÍLOVÉM FONDU AVANT – ČESKÁ POLE 2015

Dlouhodobé investice do kvalitní zemědělské půdy na území České republiky. Na účet fondu lze realizovat i oportunitní investice s krátkodobým nebo se střednědobým horizontem.

Cena orné půdy ve světě v posledních letech prudce roste. Ani Česká republika není výjimkou. Neexistuje tu bohužel žádný cenový index, na který bychom se mohli odkázat a jehož rostoucí graf bychom si mohli ukázat. Hrubý odhad hovoří o deseti procentech za uplynulý rok.

Přitom cena orné půdy v ČR je ve srovnání s Německem nebo Rakouskem stále silně „podhodnocená". Nebo naopak je cena orné půdy v Německu „nadhodnocená", záleží na úhlu pohledu. Každopádně tak jako tomu bylo v případě cen bytů, kanceláří nebo obchodních prostor, dá se očekávat, že i cena zemědělské půdy v ČR bude konvergovat k evropskému průměru.

Orná půda v ČR je tedy zajímavá růstovým potenciálem ceny jednak v důsledku konvergence k evropskému průměru, ale také vlivem globálního trendu. Poptávka po orné půdě jako alternativní investici ve světě silně roste. Cena půdy také roste proto, že se zmenšuje celková plocha orné půdy v ČR.

INVESTIČNÍ STRATEGIE PODÍLOVÉHO FONDU AVANT – ČESKÁ POLE 2015

Majetek Fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:

 

  1. zemědělské nemovitosti včetně případných součástí anebo příslušenství;
  2. účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  3. účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
  4. pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  5. dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
  6. movité věci účelově spojené se zemědělskými nemovitostmi; 
  7. majetková práva k zemědělským nemovitostem.

AVANT IS (správce fondu) prostřednictvím partnerů pro nákup vyhledává zemědělskou půdu za zajímavou cenu. Cílem je nakoupit ve zvolených lokalitách pozemky s diskontem alespoň 15 % oproti tržní ceně formou přímého oslovení vlastníků.

Správce dále takticky směřuje svou činnost do konkrétních vytipovaných katastrů tak, aby v nich získal významnou výměru půdy, kterou bude následně možné prodat portfolio o vyšší výměře s prémií oproti tržní ceně. Fond se s částí portfolia zamýšlí zapojit i do krátkodobých oportunitních transakcí s horizontem do 2 let, což investorům přinese další dodatečný výnos. Pro nákup byly vybrány zajímavé lokality v rámci České republiky. Dosud bylo takto proinvestováno a nakoupeno téměř 250 ha půdy ( 31.12.2016).

K 31.3.2017 = v aktivech podílového fondu - AVANT – Česká pole 2015 přes 100 mil. Kč

 

Zdrojem výnosu fondu tedy není pouze samotný tržní pohyb ceny zemědělské půdy, ale rovněž schopnost pořizovat půdu s diskontem a prodávat ji s prémií. V rámci investiční strategie se správce rozhodl zaměřit i na rozsáhlejší pozemková portfolia, která jsou v současné době nabízena hospodařícími zemědělci anebo soukromými investory a kde lze díky silnému finančnímu postavení fondu vyjednat zajímavé podmínky. Současně lze v těchto lokalitách dále navyšovat investice fondu a zlepšovat tak jeho pozici ve vztahu k pachtýřům i budoucím zájemcům o koupi.

PROGNÓZA DALŠÍHO VÝVOJE V ROCE 2017 AVANT – ČESKÁ POLE 2015 OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Fond bude nadále postupně budovat pozici ve zvolených lokalitách, zejména na střední Moravě, kde jsou vytipovány příležitosti k vybudování silného portfolia. V průběhu roku 2016 se právě v této lokalitě podařilo velmi významně posílit pozici fondu a pro fond je tato lokalita díky množství a kvalitě pořízené výměry stěžejní.

V průběhu roku 2017 byla rovněž dokončena akvizice více než 130 ha ve středních Čechách. Vývoj prokázal, že správce je prostřednictvím svých partnerů schopen pořizovat zemědělskou půdu s vysokým diskontem oproti aktuální tržní ceně, a to i v oblastech s vysokou konkurencí a velmi kvalitní půdou. Při následném prodeji pak lze díky koncentraci investic dosáhnout dalšího výnosu.

Správce se s částí portfolia zamýšlí zapojit i do krátkodobých oportunitních transakcí s horizontem do 2 let, což investorům přinese další dodatečný výnos. Současně správce jedná o využití pákového efektu k zefektivnění nákupů a dosažení dalšího dodatečného výnosu pro investory fondu.


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.