Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Společně s našimi obchodním partnerem jsme pro kvalifikované investory vytvořili ojedinělou na českém trhu a velmi zajímavou investiční příležitost do umění.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

06/2012

Aktuální hodnota investiční akcie:

140 182 Kč

Aktuální hodnota objemu aktiv:

216 571 046 Kč

Výkonnost fondu k 31.12.2016:

+6,31 %

Minimální investice do fondu:

100 000 Euro nebo ekvivalent v CZK

O FONDU

Tento unikátní a jediný fond do uměleckých děl v ČR, byl založen za účelem dlouhodobého zhodnocování finančních prostředků investorů – akcionářů investicemi do unikátních, sběratelsky cenných uměleckých děl, jakožto aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány prodejem těchto uměleckých děl. Část zisků plynoucích z portfolia fondu je v souladu s investiční strategií fondu reinvestována.

V době, jako je ta dnešní, kdy selhávají tradiční investiční nástroje, se začíná mluvit o alternativních investicích, které mohou znamenat bezpečný úkryt pro volné prostředky investorů.

Alternativní formy investic přijdou vhod v dobách, kdy tradiční investice selhávají. Jednou z takových možností je investice do umění, resp. nákup uměleckých předmětů. Rostoucí oblibu uměleckých předmětů dokazuje také stále rostoucí obrat aukčních síní nejen ve světě, ale také v České republice.

V posledních letech navíc došlo ke skutečnému boomu na trhu s uměním, zejména díky rozvoji na nových trzích, jako jsou Indie (momentálně asi nejrychleji rostoucí trh s uměním) a Čína (která se po New Yorku a Londýně stává třetím nedůležitějším trhem na světě). Příliv nových peněz od nových investorů se projevuje na cenách, za které se umělecké předměty prodávají. Kromě obrazů se investuje také do plastik, kreseb, grafik, akvarelů, fotografií a jiných předmětů.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

I když lze umění často považovat za investici, od klasických investičních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy a různé nástroje od nich odvozené, se přece jen liší. Snad největším rozdílem oproti běžný nástrojům je citová stránka spojená s vlastnictvím uměleckého předmětu, kterou u cenných papírů budeme hledat těžko. Právě nákupy ovlivněné emocemi a sběratelství stojí za drtivou většinou nákupů umění, které ovlivňují cenu. Investice do umění s cílem zhodnocení u individuálních investorů hraje stále pouze doplňkovou roli.

Mezi tzv. emotivním nákupem a investicí do umění existuje několik rozdílů. U investice do umění jde o zachování hodnoty a cena je velmi důležitá. U emotivního nákupu cena prakticky není důležitá a ten, kdo určitou věc chce, protože se mu líbí, bude ochoten za ni zaplatit pravděpodobně více než investor. Rozdíl je také v tom, že u investora by měla sehrávat důležitou roli diverzifikace (jak s jinými investičními nástroji, tak i v rámci uměleckých předmětů) a investice do umění by měla představovat pouze doplněk portfolia. V tomto rozhodování Vám může napomoci výrazně právě náš investiční fond Pro arte, který spolupracuje s odborníky v oblasti umění a může kvalifikovaně odhadnout vývoj investice do konkrétních uměleckých děl.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI

Profesionální zázemí fondu Pro arte je tvořeno týmem respektovaných odborníků – historiků umění, restaurátorů a ekonomů, patřících ke špičkám svých oborů. To umožňuje vysokou míru efektivity v orientaci na zdánlivě nepřehledném trhu s uměním, který dokážeme interpretovat a předvídat jeho vývoj. Operativnost v celosvětovém měřítku a specializace uvnitř týmu jsou klíčové tam, kde rozhoduje rychlost a přesnost rozhodování.

Systematicky budujeme kolekci českého a evropského umění 19., 20. a 21. století, kterou neustále doplňujeme, mj. nákupem od soukromých sběratelů a galerií, ale také přímo od žijících umělců, jejich dědiců či prostřednictvím aukčních síní.

ZHODNOCUJEME

V současné době disponujeme kapitálem ve výši 160 milionů korun českých, což nám umožňuje konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu s uměním. Díky úspěšné akviziční politice fondu přesahuje dosavadní míra meziročního zhodnocení portfolia osmiprocentní benchmark.

Řízení rizik je ošetřeno jak v rámci skladby portfolia, tak v nastavení jednotlivých procesů. Emocionální rovinu spojenou s uměním vyvažujeme racionálním, ekonomicky vázaným přístupem.

TEŠÍME SE Z UMĚNÍ

Investiční fond Pro arte představuje exkluzivní platformu pro sdílení radosti z uměleckých děl. Vstup do akcionářské struktury fondu umožňuje zapojení do jeho aktivit, které směřují k vytvoření špičkově sestaveného portfolia výtvarného umění, jehož význam překračuje středoevropský kontext.

Investorům poskytujeme prvotřídní servis a zprostředkováváme řadu služeb nad rámec těch investičních, mj. poradenství pracovníků fondu, odborné posudky a oceňování uměleckých děl, případně jejich pojištění, převoz, restaurování nebo rámování.

OBJEVUJEME – ZHODNOCUJEME – TĚŠÍME SE Z UMĚNÍ!


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.