Výzva k úpisu investičních akcií fondu LAND VALUE FUND, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

21. июня 2018

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

LAND VALUE FUND, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 06998674,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23354

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií podfondu Společnosti LAND VALUE FORESTS, investiční podfond.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • výkonnostní investiční akcie A vydávané k podfondu LAND VALUE FORESTS, investiční podfond
  • prioritní investiční akcie A vydávané k podfondu LAND VALUE FORESTS, investiční podfond

 

Počátek úpisu

21. 6. 2018

Lhůta pro úpis

31. 12. 2019

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky 1.000.000.000,- Kč (jedna miliarda korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního orgánu Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet uvedeného podfondu Společnosti.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného druhu investiční akcie, se příslušný druh investiční akcie upisuje za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii. Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu podfondu.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního orgánu, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 21. 6. 2018

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Обратно

На этом сайте мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить его полное функционирование, анализировать посещения. Всю информацию, собранную этим способом, мы обрабатываем в соответствии с документом Заявление об охране личных данных.