Výzva k úpisu investičních akcií fondu NemoMix Fund SICAV a.s.

25. июня 2019

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

NemoMix Fund SICAV a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8,

IČO: 081 07 238,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 24362,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií.

 

Počátek úpisu

26.6.2019

 

Lhůta pro úpis

31.12.2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro investiční akcie činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se oba výše uvedené druhy investičních akcií upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 25.6.2019

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran v.r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Обратно

На этом сайте мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить его полное функционирование, анализировать посещения. Всю информацию, собранную этим способом, мы обрабатываем в соответствии с документом Заявление об охране личных данных.