Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

development, nemovitosti, dluhopisy

zaměření aktiv

7,34 % p.a.

dosažený výnos za 12 měsíců

1 273,5122 Kč

aktuální hodnota PIA

378 737 498 Kč

objem majetku fondu

30,66 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 45 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby po celé České republice. Počítáme i s účastí v nemovitostních a jiných společnostech, s poskytováním zápůjček a úvěrů či s investicemi do jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci České republiky a Evropské unie.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, bytové jednotky, nebytové prostory, dluhopisy
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií 90 dní do 10 mil. Kč

180 dní nad 10 mil. Kč

Výstupní poplatek 0 % po 3 letech

5 % do 3 let

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 7,1 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6,1 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Profesionální správa majetku.
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (CYRRUS, a.s.).
  • Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
  • Dohled České národní banky.
  • Možnost osvobození od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt