Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

development, nemovitosti, dluhopisy

zaměření aktiv

7,16 % p.a.

dosažený výnos za 12 měsíců

1 179,3840 Kč

aktuální hodnota PIA

281 996 001 Kč

objem majetku fondu

21 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 32 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně jejich výstavby po celé České republice. Počítáme i s účastí v nemovitostních a jiných společnostech, s poskytováním zápůjček a úvěrů či s investicemi do jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci České republiky a Evropské unie.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti, bytové jednotky, nebytové prostory
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu  investičních akciíměsíční
Minimální investice klienta1 mil. Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akciíměsíční
Splatnost odkupů investičních akcií90 dní do 10 mil. Kč

180 dní nad 10 mil. Kč

Výstupní poplatek

 

0 % po 3 letech

5 % do 3 let

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářCYRRUS, a.s.
AuditorAPOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií až 7,1 % p.a.
  • Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu).
  • Profesionální správa majetku.
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (CYRRUS, a.s.).
  • Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
  • Dohled České národní banky.
  • Možnost osvobození od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt