Rozhodnutí obhospodařovatele

Rozhodnutí obhospodařovatele

 

Fond/Obchodní firma VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
Obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.
IČO 086 13 893
Sídlo Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku B 8254, vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

obhospodařovatel Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, místopředsedou představenstva, tímto činí následující rozhodnutí:

  1. ROZHODNUTÍ OBHOSPODAŘOVATELE SPOLEČNOSTI O POZASTAVENÍ ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI

Obhospodařovatel Společnosti, v souladu s ust. § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), rozhoduje o pozastavení odkupování investičních akcií Společnosti.

Důvodem pozastavení odkupování investičních akcií Společnosti je ochrana práv a právem chráněných zájmů akcionářů Společnosti (aktuální sestavování účetní závěrky Společnosti, spojené s nerealizací předpokládaného postupu pro zajištění likvidity Společnosti z jejích majetkových účastí).

Odkupování investičních akcií Společnosti se pozastavuje s účinností od 28.3.2024, na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu dvou (2) let.

Toto rozhodnutí se vztahuje i na investiční akcie, o jejichž odkoupení bylo požádáno před datem účinnosti tohoto rozhodnutí a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení investičních akcií Společnosti.

Po obnovení odkupování investičních akcií Společnosti se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF.

II. ROZHODNUTÍ OBHOSPODAŘOVATELE SPOLEČNOSTI O POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ         NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI

Obhospodařovatel Společnosti, v souladu s ust. § 134 a násl. ZISIF“ rozhoduje o pozastavení vydávání některých investičních akcií Společnosti, a to konkrétně investičních akcií s přednostním minimálním podílem na zisku:

Prioritní investiční akcie PIA CZK ISIN CZ0008044633
Preferenční investiční akcie PEIA CZK ISIN CZ0008045978

Důvodem pozastavení vydávání zmíněných investičních akcií Společnosti je ochrana práv a právem chráněných zájmů potenciálních akcionářů (zájemců o investici do) Společnosti (nezbytnost ověření možnosti dosažení očekávaného min. zhodnocené pro nové investory).

Vydávání shora zmíněných investičních akcií Společnosti se pozastavuje s účinností od 28.3.2024, na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu dvou (2) let.

Vydávání ostatních investičních akcií Společnosti (Prémiové investiční akcie, Manažerské investiční akcie a Výkonnostní investiční akcie) probíhá beze změn.

Datum a čas podpisu    28.3.2024, ve 10,00 hod.  
……………………………………………………………..

AVANT investiční společnost, a.s.

JUDr. Petr Krátký,

místopředseda představenstva