AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

zemědělská půda

zaměření aktiv

3,86 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,7183 Kč

aktuální hodnota PL

206 900 183 Kč

objem majetku fondu

5 let

investiční horizont

Investiční strategie

Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:

 • zemědělské nemovitosti, a to zejména kvalitní orná půda a jiná zemědělská půda, včetně případných součástí nebo příslušenství;
 • účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
 • pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • majetková práva k zemědělským nemovitostem.

AVANT IS prostřednictvím partnerů pro nákup vyhledává zemědělskou půdu za zajímavou cenu. Cílem je nakoupit ve zvolených lokalitách pozemky s diskontem alespoň 15 % oproti tržní ceně formou přímého oslovení vlastníků.

Cena orné půdy ve světě v posledních letech prudce roste. Ani Česká republika není výjimkou, přestože se růst cen v roce 2018 zpomalil. Na druhou stranu i přes minimální růst cen zemědělské půdy došlo k růstu hodnoty podílového listu za rok 2018 o celých 6 %, a to zejména v důsledku naší pečlivé strategie nákupů půdy a důrazu na maximalizaci výnosů z pachtovného z pozemků vlastněných fondem. Dalším faktorem bylo efektivní využití volných peněžních prostředků, když část z nich byla použita k poskytnutí úvěrů zajištěných zemědělskou půdou.

Stále platí, že je cena orné půdy v České republice ve srovnání s Německem nebo Rakouskem silně „podhodnocená“. Obdobně tomu je na Slovensku. Očekáváme, že cena zemědělské půdy v České republice a na Slovensku bude konvergovat k evropskému průměru. Orná půda v České republice a na Slovensku je tedy zajímavá růstovým potenciálem ceny v důsledku konvergence k evropskému průměru, ale také vlivem globálního trendu. Poptávka po orné půdě jako alternativní investici ve světě i v České republice silně roste, proto roste i cena půdy, a to i z důvodu zmenšující se celkové plochy orné půdy v České republice.

Základní parametry

 

Právní forma fondupodílový fond
Typ fonduotevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduzemědělská půda
Emitovaný cenný papírlistinný podílový list na jméno
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu podílových listůměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 5 let
Frekvence odkupů podílových listůměsíčně
Splatnost odkupů podílových listůdo 6 měsíců ode dne podání žádosti k odkupu
Výstupní poplatek5 % při odkupu do 4 let

0 % při odkupu po 4 letech

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářCYRRUS, a.s.
AuditorTPA Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Profesionální správa majetku včetně správy nájemních smluv.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky, za určitých okolností i nulové.
 • Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
 • Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu podílových listů po 3 letech od jejich vydání investorovi.
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
 • Velikost portfolia zvyšuje vyjednávací pozici správce.
 • Možnost financovat část portfolia bankovním úvěrem – využití pákového efektu nepřesáhne 200 % fondového kapitálu fondu.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt