AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

zemědělská půda

zaměření aktiv

3,84 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,7996 Kč

aktuální hodnota PL

199 874 485 Kč

objem majetku fondu

79,96 %

Zhodnocení PL od 1. úpisu za 80 měsíců

Investiční strategie

Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:

 • zemědělské nemovitosti, a to zejména kvalitní orná půda a jiná zemědělská půda, včetně případných součástí nebo příslušenství;
 • účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
 • pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • majetková práva k zemědělským nemovitostem.

Fond investuje do zemědělské půdy na území České republiky a Slovenska, doplňkově také do úvěrů zajištěných zemědělskou půdou. Záměrem fondu je investovat do půdy, jejíž bonita je nadprůměrná, a usilovat o scelení půdy do větších pozemkových celků.
Výnosy fondu tvoří zisk z prodeje pozemků v majetku fondu, obdržené úroky z poskytnutých úvěrů a pachtovné (nájemné) od osob hospodařících na pozemcích fondu.
Na území České republiky fond vlastní přibližně 180 ha půdy, z nichž více než 95 % tvoří zemědělská půda nacházející se zejména v oblasti Kroměřížska, která patří do oblasti Hané s vysokou kvalitou zemědělské půdy. Kvalita vlastněné půdy dle ukazatele BPEJ je v rámci České republiky nadprůměrná.
Také na území Slovenské republiky fond již aktivně realizuje investiční příležitosti a vlastní přibližně 150 ha půdy, a to především v rámci Trnavského a Nitranského kraje, které se vyznačují vysokou kvalitou tamní půdy a potenciálem růstu cen.

Stále platí, že je cena orné půdy v České republice ve srovnání s Německem nebo Rakouskem silně „podhodnocená“. Obdobně tomu je na Slovensku. Očekáváme, že cena zemědělské půdy v České republice a na Slovensku bude konvergovat k evropskému průměru. Orná půda v České republice a na Slovensku je tedy zajímavá růstovým potenciálem ceny v důsledku konvergence k evropskému průměru, ale také vlivem globálního trendu. Poptávka po orné půdě jako alternativní investici ve světě i v České republice silně roste, proto roste i cena půdy, a to i z důvodu zmenšující se celkové plochy orné půdy v České republice.

Základní parametry

 

Právní forma fondu podílový fond
Typ fondu otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu zemědělská půda
Emitovaný cenný papír podílový list
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu podílových listů měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 5 let
Frekvence odkupů podílových listů měsíčně
Splatnost odkupů podílových listů do 6 měsíců
Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 4 let

0 % při odkupu po 4 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění podílníků – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu TPA Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Profesionální správa majetku včetně správy nájemních smluv.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky, za určitých okolností i nulové.
 • Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
 • Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu podílových listů po 3 letech od jejich vydání investorovi.
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
 • Velikost portfolia zvyšuje vyjednávací pozici správce.
 • Možnost financovat část portfolia bankovním úvěrem – využití pákového efektu nepřesáhne 200 % fondového kapitálu fondu.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt