AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

zemědělská půda

zaměření aktiv

11,69 %

dosažený výnos za 12 měsíců

2,3503 Kč

aktuální hodnota PL k 29.2.2024

248 547 544 Kč

objem majetku fondu k 29.2.2024

135,03 %

Zhodnocení PL od 1. úpisu za 106 měsíců

Investiční strategie

Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:

 • zemědělské nemovitosti, a to zejména kvalitní orná půda a jiná zemědělská půda, včetně případných součástí nebo příslušenství;
 • účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
 • pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
 • majetková práva k zemědělským nemovitostem.

Fond investuje do zemědělské půdy na území Slovenské a České republiky, doplňkově také do úvěrů zajištěných prioritně zemědělskou půdou. Záměrem fondu je investovat do půdy, jejíž bonita je nadprůměrná a usilovat o scelení půdy do větších pozemkových celků.

Výnosy fondu tvoří zisk z prodeje pozemků v majetku fondu, pachtovné (nájemné) od osob hospodařících na pozemcích fondu a obdržené úroky z poskytnutých úvěrů.

Od roku 2020 se investiční aktivita fondu úspěšně rozšiřuje na území Slovenské republiky. Prostřednictvím svých dceřiných společností fond nakoupil již přes 290 ha půdy, a to převážně v rámci Nitranského a Trnavského kraje, které se vyznačují vysokou kvalitou tamní půdy a potenciálem růstu cen.

Na přelomu roku 2021 a 2022 fond úspěšně prodal téměř veškeré své zbývající nemovitostní portfolio vlastněné v České republice a aktuálně je otevřen novým investičním příležitostem.

Základní parametry

 

Právní forma fondu podílový fond
Typ fondu otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu zemědělská půda
Emitovaný cenný papír podílový list
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu podílových listů měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 5 let
Frekvence odkupů podílových listů měsíčně
Splatnost odkupů podílových listů do 6 měsíců
Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 4 let od úpisu podílových listů fondu

0 % při odkupu po 4 letech od úpisu podílových listů fondu

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění podílníků – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Profesionální správa majetku včetně správy nájemních smluv.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky, za určitých okolností i nulové.
 • Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
 • Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu podílových listů po 3 letech od jejich vydání investorovi.
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
 • Velikost portfolia zvyšuje vyjednávací pozici správce.
 • Možnost financovat část portfolia bankovním úvěrem – využití pákového efektu nepřesáhne 200 % fondového kapitálu fondu.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt