Důležité informace

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle AVANT IS, nebo zasláním požadavku na info@avantfunds.cz.

Další důležité informace naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na: https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@avantfunds.cz.

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.

CRS a FATCA – prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Common Reporting Standard (CRS)

Do české legislativy (zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů) byla s účinností od 6. 4. 2016 implementována směrnice č. 2014/107/EU ze dne 9. 12. 2014. Navržený český zákon reaguje na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu, který spolu s modelem dohody příslušných orgánů tvoří tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS).

Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých investorů. Na základě těchto zjištění jsou finanční instituce povinny v případě investorů, daňových rezidentů z většiny cizích států, oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních investorech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016). Zejména se jedná o identifikaci investora včetně daňového identifikačního čísla, informace o zůstatcích na účtech a informace o příjmech vyplacených na tento účet (např. úrok, dividenda, příjem z prodeje cenných papírů). Český finanční úřad tyto informace dále předá správcům daně příslušných států.
Obdobným způsobem postupují i zahraniční finanční instituce v účastnících se státech, tj. informace o českých daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, jsou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých daňových rezidentů.
AVANT IS zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem „Prohlášení o daňovém domicilu“ investora, ve kterém investor potvrdí zemi své daňové rezidence. V případě daňových nerezidentů uvede investor i své daňové identifikační číslo.
Sběr prohlášení se primárně týká investorů uzavírajících s AVANT IS novou smlouvu o úpisu. Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících investorů. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u investora nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země, bude vyžadováno pouze jednou).

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA je zákon Spojených států amerických z roku 2009, který požaduje, aby zahraniční finanční instituce zjišťovaly a prostřednictvím národního finančního úřadu (v případě ČR se jedná o Specializovaný finanční úřad) informovaly americký daňový úřad Internal Revenue Services (IRS) o účtech, které vedou pro americké osoby (jinak též jako US osoby).
Účelem FATCA je stejně jako u CRS předcházet a odkrýt daňové úniky amerických daňových poplatníků v zahraničí.

CRS a FATCA – prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Na základě výše uvedeného zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, a mezivládní Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act jsou AVANT IS u nových, ale i stávajících investorů identifikovány americké osoby. S případnými americkými investory jsou poté doplňovány dokumentační podklady nutné k dodržení FATCA pravidel, tedy zejména potvrzení vybraných amerických daňových formulářů W-9 (v případě investora – americké osoby), W8-BEN nebo W8-BEN-E. Ověření statusu investora pro účely FATCA se současně provádí prostřednictvím potvrzení Prohlášení o daňovém domicilu investora, které se předkládá i pro účely CRS.

Informace podle zákona o ochraně oznamovatelů

AVANT investiční společnost, a.s. (dále jen „AVANT IS“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) tímto informuje dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů:

 

  1. Způsoby oznamování:

AVANT IS přijímá oznámení

  1. ústně (telefonicky) na telefonní číslo (+420) 778 887 732 v každý pracovní den v době 8:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00,
  2. písemně prostřednictvím e-mailu na adresu: whistleblowing@avantfunds.cz,
  3. písemně prostřednictvím dopisu na adresu AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle, Česká republika, k rukám Petra Panského/Magdaleny Kocábkové
  4. osobně, a to na žádost oznamovatele a po předchozí domluvě s Příslušnou osobou; Příslušná osoba přijme Oznámení v přiměřené lhůtě po doručení žádosti Oznamovatele o osobní předání oznámení, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o osobní předání oznámení oznamovatel požádal. Žádost oznamovatele o osobní předání oznámení nechť je předána způsobem uvedeným v písm. a), b) nebo c) výše.

 

Ministerstvo spravedlnosti přijímá oznámení

  1. ústně
  2. písemně
  3. osobně.

Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách www.justice.cz

 

  1. Příslušná osoba: Mgr. Petr PANSKÝ

Zástupce příslušné osoby v době její nepřítomnosti: Ing. Magdalena KOCÁBKOVÁ

Telefon (+420) 778 887 732

Adresa elektronické pošty: whistleblowing@avantfunds.cz

 

  1. AVANT IS nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.