Důležité informace

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle AVANT IS, nebo zasláním požadavku na info@avantfunds.cz.

Další důležité informace naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na: https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@avantfunds.cz.

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.

CRS a FATCA – prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Common Reporting Standard (CRS)

Do české legislativy (zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů) byla s účinností od 6. 4. 2016 implementována směrnice č. 2014/107/EU ze dne 9. 12. 2014. Navržený český zákon reaguje na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu, který spolu s modelem dohody příslušných orgánů tvoří tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS).

Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých investorů. Na základě těchto zjištění jsou finanční instituce povinny v případě investorů, daňových rezidentů z většiny cizích států, oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních investorech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016). Zejména se jedná o identifikaci investora včetně daňového identifikačního čísla, informace o zůstatcích na účtech a informace o příjmech vyplacených na tento účet (např. úrok, dividenda, příjem z prodeje cenných papírů). Český finanční úřad tyto informace dále předá správcům daně příslušných států.
Obdobným způsobem postupují i zahraniční finanční instituce v účastnících se státech, tj. informace o českých daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, jsou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých daňových rezidentů.
AVANT IS zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem „Prohlášení o daňovém domicilu“ investora, ve kterém investor potvrdí zemi své daňové rezidence. V případě daňových nerezidentů uvede investor i své daňové identifikační číslo.
Sběr prohlášení se primárně týká investorů uzavírajících s AVANT IS novou smlouvu o úpisu. Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících investorů. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u investora nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země, bude vyžadováno pouze jednou).

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA je zákon Spojených států amerických z roku 2009, který požaduje, aby zahraniční finanční instituce zjišťovaly a prostřednictvím národního finančního úřadu (v případě ČR se jedná o Specializovaný finanční úřad) informovaly americký daňový úřad Internal Revenue Services (IRS) o účtech, které vedou pro americké osoby (jinak též jako US osoby).
Účelem FATCA je stejně jako u CRS předcházet a odkrýt daňové úniky amerických daňových poplatníků v zahraničí.

CRS a FATCA – prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Na základě výše uvedeného zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, a mezivládní Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act jsou AVANT IS u nových, ale i stávajících investorů identifikovány americké osoby. S případnými americkými investory jsou poté doplňovány dokumentační podklady nutné k dodržení FATCA pravidel, tedy zejména potvrzení vybraných amerických daňových formulářů W-9 (v případě investora – americké osoby), W8-BEN nebo W8-BEN-E. Ověření statusu investora pro účely FATCA se současně provádí prostřednictvím potvrzení Prohlášení o daňovém domicilu investora, které se předkládá i pro účely CRS.

Informační memorandum

Zpracování osobních údajů ve společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

Dne 24. 4. 2019 vstoupil v platnost zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Informační memorandum obsahuje informace související se zpracováváním osobních údajů v rámci  AVANT investiční společnost, a.s.

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje resp., kdo je jejich správcem?

Správcem Vašich osobních údajů je AVANT investiční společnost, a.s. se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27590241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 11040 (dále jen „Společnost“).

2. Kdo bude kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná správcem nebo zpracovatelem osobních údajů na základě jeho profesních kvalit, která plní zákonem stanovené úkoly, zejména působí jako kontaktní místo pro Vás, našeho klienta, ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv ve smyslu zákona.

V rámci Společnosti je kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA. Obracet se na něj se svými podáními můžete prostřednictvím e-mailové schránky dpo@avantfunds.cz.

3. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nabídka produktů a služeb poskytovaných Společností, jako administrátorem a/nebo správcem fondu a/nebo podfondu (seznam fondů na sprava-aktiv). Zpracováním se rozumí analýzy a segmentace s cílem co nejvíce přizpůsobit nabídku Vašim potřebám.

Naše klienty nechceme obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací. Osobní údaje, které zpracováváme, využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli schopni nabídnout Vám vhodné řešení ve formě nabídky našich produktů, produktů našich fondů, servisní komunikace, průzkumu spokojenosti apod. Komunikace probíhá všemi kanály včetně elektronických (e-mail, SMS, webové rozhraní).

Společnost je povinna zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4. Jaké osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které jsou pro výše uvedené účely zpracování nezbytné. Jedná se zejména o tyto:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo);
 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail);
 • sociodemografické údaje (např. věk, pohlaví, povolání);
 • údaje o produktech (např. druh investic).

5. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje zpracovávané v rámci Společnosti pocházejí především od Vás, z Vámi uzavřených smluv u Společnosti, z veřejných zdrojů a od spolupracujících třetích stran.

6. Pro jaké účely můžete udělit případný souhlas? Komu souhlas udělujete?

Konkrétně je účelem Vašeho souhlasu:

 • možnost kontaktovat Vás s obchodní nabídkou Společnosti max. 5 let po skončení poslední smlouvy;
 • možnost předávat Vaše osobní údaje jiným společnostem za účelem nabízení jejich služeb a produktů;
 • možnost oslovit Vás s naší nabídkou též elektronicky.

Souhlas se zpracováním výše uvedených kategorií Vašich osobních údajů můžete udělit Společnosti a dále udělujete souhlas s předáním Vašich identifikačních a kontaktních osobních údajů případným dalším společnostem. Získávání souhlasů není momentálně aktuální, detailní informace v případě udělení souhlasu budou uveřejněny na webových stránkách Společnosti.

7. Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat?

Zákonná úprava ochrany osobních údajů dává jejich správci možnost pověřit zpracováním zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Použije-li tento postup při zpracování Vašich osobních údajů Společnost, stává se tak pouze za předpokladu, že jsou standardy ochrany osobních údajů u konkrétního zpracovatele smluvně garantovány minimálně na stejné úrovni jako ve Společnosti a že takový zpracovatel splňuje právními předpisy stanovené podmínky. Zpracovatelé, které Společnost využívá ke zpracování Vašich osobních údajů, jsou následující:

 • investiční zprostředkovatelé (vázaní zástupci) oprávněni zprostředkovávat produkty Společnosti nebo spravovaných fondů;
 • poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií;
 • marketingové agentury a agentury pro výzkum trhu;
 • osobní údaje jsou předávány Depozitáři, který je zpracovává za účelem plnění povinností vyplývajících z výkonu činnosti Depozitáře investičních fondů. Bližší informace o zpracování Osobních údajů Depozitářem jsou dostupné na: cyrrus.cz, www.csob.cz, www.csas.cz, www.unicreditbank.cz, www.kb.cz.

  8. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

  Osobní údaje, které Společnost získala, uchovává po celou dobu našeho vzájemného smluvního vztahu a následujících 10 let po jeho ukončení.

  Po této lhůtě nebo po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

  9. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

  Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • Právo na přístup – můžete Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají/o Vás zpracovává; Společnost Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a další kopii je Společnost oprávněna účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
  • Právo na opravu – můžete Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají.
  • Právo na výmaz – můžete Společnost požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   • byl odvolán souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
   • byla vznesena námitka proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo byla vznesena námitka proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
   • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   • Vaše osobní údaje musí být vymazány k datu splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
   • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  • Právo na omezení zpracování – můžete Společnost požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
   • popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
   • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   • vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  • Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat; odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
  • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností pro účely přímého marketingu.
  • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u Společnosti, na adrese CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  10. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?

  Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro zasílání obchodních nabídek je zcela dobrovolné (v současnosti není aktuální).