Českomoravský fond SICAV, a.s.
Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

cenné papíry, úvěry

zaměření aktiv

4,81 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1591 Kč

aktuální hodnota IAA

194 010 173 Kč

objem majetku fondu

15,91 %

Zhodnocení IAA od 1. úpisu za 36 měsíců

Investiční strategie

Podfond bude investovat zejména do poskytování úvěrů a zápůjček s tím, že výnosy investic Podfondu budou primárně opatřovány z úroků z poskytnutých úvěrů a zápůjček.. Podfond bude také investovat do majetkových účastí ve společnostech, zejména nemovitostních, a do investičních cenných papírů (akcií a dluhopisů) a cenných papírů vydaných investičními fondy, a to jak obchodovatelných, tak neobchodovatelných na veřejných regulovaných trzích.

Investice jsou realizovány zejména na území České republiky.

Jedná se o multi-asset fond kvalifikovaných investorů, proto investiční strategie není svázána investičními limity pro jednotlivé třídy nebo skupiny aktiv, tak jako je tomu u retailových fondů.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu cenné papíry kolektivního investování, dluhopisy, poskytnuté úvěry
Emitovaný cenný papír  investiční akcie A (IAA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 4 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců
Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 3 let

0 % z hodnoty odkupovaných akcií v případě, že Investor požádá o odkup Investičních akcií po uplynutí lhůty 3 let od úpisu odkupovaných Investičních akcií

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu EDM Utilitas Audit, s. r. o.

Proč investovat do fondu

  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
  • Profesionální správa majetku.
  • Dlouhodobá zkušenost zakladatelů fondu.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.
  • Dohled České národní banky.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt