Českomoravský fond SICAV, a.s.
Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

cenné papíry, úvěry

zaměření aktiv

5,80 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0538 Kč

aktuální hodnota IAA

129 261 133 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií fondu s podfondem (dále fond) jsou zejména přímé investice do investičních nástrojů (cenné papíry kolektivního investování, dluhopisy, poskytnuté úvěry). Zdrojem výnosů jsou především inkasované úroky z dluhových nástrojů a kapitálové zhodnocení investic do cenných papírů kolektivního investování.

Investice jsou realizovány zejména na území České republiky.

Jedná se o multi-asset fond kvalifikovaných investorů, proto investiční strategie není svázána investičními limity pro jednotlivé třídy nebo skupiny aktiv, tak jako je tomu u retailových fondů.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonducenné papíry kolektivního investování, dluhopisy, poskytnuté úvěry
Emitovaný cenný papír investiční akcie A (IAA)
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu investičních akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 4 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akciíměsíčně
Splatnost odkupů investičních akciído 6 měsíců
Výstupní poplatek

 

0 % při odkupu po 3 letech

10 % při odkupu po 2 letech

20 % při odkupu do 2 let

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorAPOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Očekávaný výnos IAA kolem 6 % p.a.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
  • Profesionální správa majetku.
  • Dlouhodobá zkušenost zakladatelů fondu.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.
  • Dohled České národní banky.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt