Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond AGUILA

úvěry zajištěné nemovitostmi

zaměření aktiv

7,38 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,3053 Kč

aktuální hodnota IAA k 29.2.2024

295 329 473 Kč

objem majetku fondu k 29.2.2024

30,53 %

Zhodnocení IAA od 1. úpisu za 56 měsíců

Investiční strategie

Podfond AGUILA je zaměřený zejména na investice formou úvěrů zajištěných nemovitostmi. Úroková sazba úvěrů se odvíjí od aktuálních sazeb vyhlašovaných ČNB, což podfondu umožňuje přinášet investorům atraktivní zhodnocení, jež překonává výnosy z termínovaných vkladů či z nájemného.

Podfond AGUILA zhodnocuje prostředky investorů formou poskytování úvěrů právnickým osobám. Úvěry jsou vždy zajištěné nemovitostmi a jsou poskytovány max. do výše 70 % hodnoty nemovitosti, jež slouží jako zajištění. Odhad ceny nemovitosti zpracovává externí znalecká kancelář.

Podfond AGUILA poskytuje zajištěné úvěry z dceřinných společností. Financování jiným fondům je poskytováno z podfondu AGUILA. 

Úrokové sazby poskytovaných úvěrů a tedy i výnos pro investory jsou navázány
na úrokové sazby ČNB. Čím vyšší sazba ČNB, tím vyšší výnos pro investory.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu úvěry zajištěné nemovitostmi
Emitovaný cenný papír investiční akcie A (IAA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek max. 4 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců
Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 3 let

0 % po 3 letech od úpisu odkupovaných Investičních akcií

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Vyšší míra diverzifikace AGUILA.
 • Cílený stabilní výnos a nízká volatilita v průběhu trvání investice.
 • Atraktivní potenciální výnos bez omezení, korelace s úrokovými sazbami a inflací – čím vyšší inflace, tím vyšší sazby a tím vyšší výnos pro investory.
 • Nízká korelace s vývojem kapitálových trhů.
 • Nulový výstupní poplatek po 3 letech držení investičních akcií.
 • Proticyklické podkladové aktivum.
 • Možnost participovat na investicích, na které investor standardně při
  investici 1 mil. Kč z důvodu zákonných požadavků nedosáhne.
 • Dlouhodobá zkušenost zakladatelů podfondu AGUILA s investičním
  poradenstvím, správou majetku a pohledávek, zakladatelé investují společně s Vámi.
 • Kontrola nakládání s majetkem podfondu AGUILA depozitářem.
 • Profesionální správa majetku AVANT investiční společností, a.s.
 • Dohled České národní banky.
 • Podfond AGUILA nabízí výnos z podkladového aktiva, které není běžně dostupné – syndikované úvěry.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt