CORE CAPITAL SICAV, a.s.

úvěry a pohledávky

zaměření aktiv

6,85 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,6697 Kč

aktuální hodnota IAA k 31.7.2023

979 641 299 Kč

objem majetku fondu k 31.7.2023

66,97 %

Zhodnocení IAA od 1. úpisu 86 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě investic do majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech a poskytování úvěrů a nákup pohledávek, jakožto aktiv dlouhodobě zachovávajících svou hodnotu, výnosy investic fondu jsou převážně opatřovány z dividend a z úroků.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu úvěry a pohledávky
Emitovaný cenný papír investiční akcie A (IAA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů investičních akcií pololetně u IAA upsaných do 1 roku před podáním žádosti o odkup

do 90 dní po konci pololetí v ostatních případech

Splatnost odkupů investičních akcií do 180 dní při odkupu do 1 roku

do 90 dní při odkupu po 1 roce

Výstupní poplatek 5 % ve lhůtě do 2 let

0 % po 2 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu CCS Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli investičních akcií B) do výše 5 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu investičních akcií A ve výši 5 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů investičních akcií B ve prospěch držitelů investičních akcií A, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Nadstandardní výnos investičních akcií A ve výši 5 % p.a., v případě zhodnocení nad 5 % p.a. je investorům alokováno 10 % absolutní výše zhodnocení portfolia nad tuto hranici.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů investičních akcií B.
  • Profesionální správa majetku se specializací na development, real estate a zdravotnictví.
  • Dlouholeté zkušenosti s financováním akvizic, developerských projektů, krátkodobého podnikového kapitálu a jiných krátkodobých i dlouhodobých finančních potřeb.
  • Nízké vstupní poplatky.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/. 

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt