Cornerstone Investments SICAV, a.s.
Cornerstone Investments podfond Opportunity

cenné papíry

zaměření aktiv

4,95 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,3731 Kč

aktuální hodnota VIA k 30.11.2023

379 917 168 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

37,31 %

Zhodnocení VIA od 1. úpisu za 76 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím investic do alternativních aktiv a dluhových cenných papírů. Cílem fondu není rychlý zisk, ale stabilní růst i v dobách poklesu kapitálových trhů. Většinu portfolia fondu tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, které pro investory představují vysoké bezpečí vložených prostředků. Aktiva, do kterých Cornerstone Opportunity prostřednictvím jiných fondů investuje, jsou navzájem velmi málo provázaná (orná půda, pohledávky zajištěné nemovitostmi, průmyslové parky, obrazy, kancelářské budovy, zdravotní kliniky, private equity a jiné), zároveň vykazují i malou korelaci s vývojem tradičních aktiv finančního trhu. Korporátní dluhopisy představují doplněk portfolia fondu, vhodný jako likvidní rezerva.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu dluhopisy, směnky, úvěry, reality, komodity, akcie, alternativy
Emitovaný cenný papír výkonnostní investiční akcie (VIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 3 měsíců
Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 12 měsíců

3 % při odkupu od 12 měsíců do 24 měsíců

1 % při odkupu od 24 do 36 měsíců

0 % při odkupu po 36 měsících

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Široká diverzifikace portfolia fondu do netradičních, pro individuálního investora nákladných či objemově nedostupných aktiv, jako je například výrobní společnost, plně pronajatá průmyslová hala, obraz od Toyen či síť západoevropských klinik.
  • Přestože některé z podkladových investic mají dlouhodobou splatnost a nelze je odprodat předčasně, akcie Cornerstone Opportunity je možné koupit i prodat každý měsíc.
  • Díky malé provázanosti investičních aktiv s finančními trhy (alternativní investice) je fond vhodným doplňkem k tradičním investicím.
  • Nízké náklady.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt