CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

majetkové účasti, nemovitosti

zaměření aktiv

5,46 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0595 Kč

aktuální hodnota PIA

2 803 252 078 Kč

objem majetku fondu

4 roky

Investiční horizont

Investiční strategie

Podfond cílí primárně na majetkovou účast ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektrickou energií, plynem a teplem. Půjde pak často o projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž poskytovatelé souvisejících služeb.

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcií prostřednictvím výnosů z investic do společností působících v energetice.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu Majetkové účasti v energetice
Emitovaný cenný papír Premium investiční akcie (PIA)

Premium Plus investiční akcie (PPIA)

Premium Plus investiční akcie B (PPIAB)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií do 1 roku od podání žádosti
Výstupní poplatek

 

5 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od úpisu PIA

3 % při odkupu investičních akcií do 2 let od úpisu PIA

1,5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od úpisu PIA

0 % při odkupu investičních akcií po uplynutí lhůty 3 let od úpisu PIA

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let,

0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli Hedgingových investičních akcií) do výše 5,2 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu Premium investičních akcií ve výši 5,2 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedgingových investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedgingové investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů Hedgingových investičních akcií.
  • Profesionální správa majetku.
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na  https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt