ČSNF SICAV, a.s.

výstavba nemovitostí

zaměření aktiv

7,44 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,2508 Kč

aktuální hodnota PIA k 31.12.2022

1 408 005 960 Kč

objem majetku fondu k 31.12.2022

23,22 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 38 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, majetkových účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech.

Fond rovněž odkupuje a prodává zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má majetkovou účast. Poskytuje úvěry, zápůjčky, příplatky mimo základní kapitál či jiná obdobná plnění nemovitostním společnostem.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu účasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)

prémiové investiční akcie (PRIA)

Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců při odkupu nad 5 mil.Kč

do 3 měsíců při odkupu do 5 mil.Kč

Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech

1 % při odkupu do 3 let

2 % při odkupu do 2 let

3 % při odkupu do 1 roku

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu  PKF APOGEO Verifica, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos Prioritních investičních akcií ve výši 7,1 % p.a. (MAX) a Prémiových investičních akcií ve výši 8,2 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem Výkonnostních investičních akcií) do výše 7,1 % p.a. u Prioritních investičních akcií a 8,2 % p.a. u Prémiových investičních akcií.
  • Garance minimálního výnosu Prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. a Prémiových investičních akcií ve výši 6,7 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů Prioritních investičních akcií a Prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • V období od 1.8.2022 do 31.12.2023 se minimální a maximální zhodnocení jednotlivých tříd akcií mění takto:
  • PIA 7 % – 7,9 % (místo 6 % – 7,1 % p.a.),
  • PRIA 7,7 % – 8,7 % (místo 6,7 % – 8,2 % p.a.)
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů Výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Profesionální zázemí správce fondu.
  • Diverzifikace investic.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt