ČSNF SICAV, a.s.

výstavba nemovitostí

zaměření aktiv

7,18 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,3323 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2023

1 556 186 230 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

33,23 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 49 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, majetkových účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech.

Fond rovněž odkupuje a prodává zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má majetkovou účast. Poskytuje úvěry, zápůjčky, příplatky mimo základní kapitál či jiná obdobná plnění nemovitostním společnostem.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu účasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)

prémiové investiční akcie (PRIA)

prioritní investiční akcie EUR (PRIAE)

Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců při odkupu nad 5 mil.Kč

do 3 měsíců při odkupu do 5 mil.Kč

Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech

1 % při odkupu do 3 let

2 % při odkupu do 2 let

3 % při odkupu do 1 roku

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu  PKF APOGEO Verifica, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • V období od 1.8.2022 do 30.6.2025 se minimální a maximální zhodnocení jednotlivých tříd akcií mění takto:
 • PIA 7 % – 7,9 % (místo 6 % – 7,1 % p.a.),
 • PRIA 7,7 % – 8,7 % (místo 6,7 % – 8,2 % p.a.)
 • Nadstandardní výnos Prioritních investičních akcií ve výši 7,1 % p.a. (MAX) a Prémiových investičních akcií ve výši 8,2 % p.a. (MAX).
 • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem Výkonnostních investičních akcií) do výše 7,1 % p.a. u Prioritních investičních akcií a 8,2 % p.a. u Prémiových investičních akcií.
 • Garance minimálního výnosu Prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. a Prémiových investičních akcií ve výši 6,7 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů Prioritních investičních akcií a Prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů Výkonnostních investičních akcií.
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
 • Profesionální zázemí správce fondu.
 • Diverzifikace investic.

  Upozornění
  pro investory

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt