DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

6,11

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0850 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2023

216 089 001 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

4 roky

Investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech, cenných papírů, pohledávek, zápůjček a úvěrů.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, development bytů a nebytových prostor
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 6 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky (PRIA), 3 roky (PIA)
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 2 měsíců od měsíce, ve kterém došlo k podání žádosti o odkup (PIA)
Výstupní poplatek 8 % při odkupu ve lhůtě před uplynutím 24 měsíců (PIA), před uplynutím 36 měsíců (PRIA)

0 % při odkupu ve lhůtě po uplynutí lhůty 24 měsíců (PIA), po uplynutí lhůty 36 měsíců (PRIA)

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Verifica, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Od 1.9. 2023 do 31.12. 2026 je zhodnocení PIA navýšeno na 9,0 – 9,1 % p.a., poté od 1.1. 2027 výnos ve výši 7,0 – 7,1 % p.a.
 • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií 9,0 – 9,1 % p.a. (7,1 % p.a. od 1.1. 2027) a přednostní podíl na zisku fondu před jeho zakladatelem (držitelem výkonnostních investičních akcií).
 • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií 9,0 % p.a. (7,0 % p.a. od 1.1. 2027), a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Třída prémiových investičních akcií od 10 mil. Kč s nadstandardním očekávaným výnosem 11,0 – 11,1 % p.a.
 • Přednostní podíl na zisku fondu do výše 11,1 % p.a. před zakladatelem fondu (držitelem výkonnostních investičních akcií).
 • Garance minimálního výnosu prémiových investičních akcií ve výši 11,0 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Investujete do konkrétního projektu společnosti DOMOPLAN, která má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí a je jedním z největších brněnských developerů.
 •  Možnost sledovat postup výstavby i růst investice v reálném čase.
 •  Fond se při výstavbě inspiruje zahraničními trendy.
 •  Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu.
 •  Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt