DOMOPLAN SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

8,27 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,4302 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2023

2 379 931 362 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

40,82 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 62 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových. Účasti v nemovitostních a jiných společnostech, cenné papíry, pohledávky a jiná doplňková aktiva s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci Evropské unie.

Fond unikátně kombinuje výnosový potenciál developerské aktivity s minimalizací tržního rizika pro držitele prioritních investičních akcií. Výhodou pro investory je transparentnost a zajištění jejich pozice ze strany zakladatele fondu.

Investiční fond DOMOPLAN se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje primárně na výstavbu bytových jednotek vysoké kvality. Z hlediska lokalizace se soustředí zejména na pečlivě vybírané rezidenční oblasti v Brně a okolí, působí však po celém území ČR.

Architektonická kvalita a originalita projektů je základní prioritou společnosti DOMOPLAN. Z toho důvodu spolupracuje s řadou renomovaných architektů. Jejich pracovní zkušenosti zaručují vznik luxusních a moderních staveb splňujících nároky pro kvalitní a spokojené bydlení. V neposlední řadě pak garantují originalitu a osobitost provedení jednotlivých projektů.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, development bytů a nebytových prostor
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 6 %
Investiční horizont střednědobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 9 měsíců od konce čtvrtletí od podání žádosti o odkup (po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována)
Výstupní poplatek Investice nabyté před 1.7.2022:

4 % při odkupu do 3 let

2 % při odkupu do 4 let

0 % při odkupu po 4 letech

 

Investice nabyté po 1.7.2022:

8 % při odkupu do 2 let

6 % při odkupu do 3 let

4 % při odkupu do 4 let

0 % při odkupu po 4 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Od 1.10.2022  do 31.12. 2026 je zhodnocení PIA navýšeno na 8,0 – 8,1 % p.a., poté od 1.1. 2027 výnos ve výši 7,0 – 7,1 % p.a.
 • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií (PIA) ve výši 8,1 % p.a. (MAX).
 • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 8,1 % p.a.
 • Garance minimálního výnosu PIA ve výši 8,0 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů PIA, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Možnost investovat do EURové třídy PIA EUR s prioritním zhodnocením ve výši 6,0–6,1 % p.a. do 31.12.2026 a ve výši 5,0–5,1 % p.a. od 1. 1.2027.
 • Investujete výhradně do vlastních projektů společnosti DOMOPLAN, která má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí a je jedním z největších brněnských developerů.
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
 • Maximální zhodnocení díky originalitě realizovaných projektů.
 • Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů v různé fázi životního cyklu, díky níž je fond odolný proti výkyvům trhu.
 • Zakladatel fondu investoval do projektu své vlastní prostředky, projektům a činnosti fondu věří natolik, že akceptuje pozici až za držiteli prioritních investičních akcií.
 • Velmi nízká zadluženost fondu.
 • Řešení energetické soběstačnosti jednotlivých projektů.
 • Maximalizace synergií díky vlastním společnostem provádějícím dodavatelské práce (stavební firma, firma pro energetická řešení, firma na pronájem hotelových apartmánů apod.).

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt