DOMOPLAN SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

7,21 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,3209 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2022

1 965 822 953 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2022

30,06 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 50 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových. Účasti v nemovitostních a jiných společnostech, cenné papíry, pohledávky a jiná doplňková aktiva s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci Evropské unie.

Fond unikátně kombinuje výnosový potenciál developerské aktivity s minimalizací tržního rizika pro držitele prioritních investičních akcií. Výhodou pro investory je transparentnost a zajištění jejich pozice ze strany zakladatele fondu.

Investiční fond DOMOPLAN se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje primárně na výstavbu bytových jednotek vysoké kvality. Z hlediska lokalizace se soustředí zejména na pečlivě vybírané rezidenční oblasti v Brně a okolí, působí však po celém území ČR.

Architektonická kvalita a originalita projektů je základní prioritou společnosti DOMOPLAN. Z toho důvodu spolupracuje s řadou renomovaných architektů. Jejich pracovní zkušenosti zaručují vznik luxusních a moderních staveb splňujících nároky pro kvalitní a spokojené bydlení. V neposlední řadě pak garantují originalitu a osobitost provedení jednotlivých projektů.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, development bytů a nebytových prostor
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 6 %
Investiční horizont střednědobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 9 měsíců od konce čtvrtletí od podání žádosti o odkup (po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována)
Výstupní poplatek Investice nabyté před 1.7.2022:

4 % při odkupu do 3 let

2 % při odkupu do 4 let

0 % při odkupu po 4 letech

 

Investice nabyté po 1.7.2022:

8 % při odkupu do 2 let

6 % při odkupu do 3 let

4 % při odkupu do 4 let

0 % při odkupu po 4 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií (PIA) ve výši 7,1 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 7,1 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu PIA ve výši 7 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů PIA, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • V období 1.10.2022 – 30.9.2024 se zhodnocení PIA navyšuje na 8,0 – 8,1 % p.a.
  • Zakladatel investoval do projektu své vlastní prostředky, projektům a činnosti fondu věří natolik, že akceptuje pozici až za držiteli prioritních investičních akcií.
  • Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatel fondu historicky úspěšně postavil a prodal nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
  • Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do horských apartmánů, které se prodávají jako výhodná realitní investice koncovým zákazníkům, kteří je následně pronajímají.
  • Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.
  • Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt