ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

investiční cenné papíry, majetkové účasti, úvěry

zaměření aktiv

7,71 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1725 Kč

aktuální hodnota PIAR k 30.11.2023

542 006 639 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

4 roky

Investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do majetkových účastí, cenných papírů a úvěrů. Fond bude investovat více než 90 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů (akcií a dluhopisů), cenných papírů kolektivního investování, do účastí a do poskytování úvěrů a zápůjček.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu investiční cenné papíry, majetkové účasti, úvěry
Emitovaný cenný papír Prioritní růstové investiční akcie (PIAR)

Prémiové investiční akcie (PRIA)

Výkonnostní investiční akcie dividendové (VIAD)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletní
Splatnost odkupů investičních akcií Do 6 měsíců
Výstupní poplatek

 

0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu

15 % při žádosti o odkup po 2 letech od úpisu

20 % při žádosti o odkup do 2 let od úpisu

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor TPA Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií (PIAR) ve výši 7,2 % p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 7,2 % p.a. u prioritních investičních akcií (PIAR)
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií (PIAR) ve výši 6,9 % p.a. a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIAR), a to až do výše tohoto fondového kapitálu
  • Očekávaný výnos až 7,2 % p.a. (PIAR)
  • Od 1.9.2022 do 31.8.2024 se maximální výnos navyšuje:

PIAR 8,4 % p.a.

PRIA 8,8 % p.a.

  • Profesionální správa majetku
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt