GARTAL Investment fund SICAV a.s.

nemovitosti, zajištěné pohledávky

zaměření aktiv

7,47 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,2855 Kč

aktuální hodnota RIA k 30.4.2024

518 800 479 Kč

objem majetku fondu k 30.4.2024

28,55 %

zhodnocení od 1. úpisu za 43 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to na základě investic do účastí, zejména účastí v nemovitostních společnostech, a poskytování úvěrů nebo zápůjček do těchto účastí. Výnosy investic fondu jsou převážně opatřovány z kapitálových zisků, z dividend a z úroků.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, rezidenční development a zajištěné pohledávky
Emitovaný cenný papír růstové investiční akcie (RIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 180 dní
Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní očekávaný výnos růstových investičních akcií ve výši 7 % p.a. (MAX).
  • Garance minimálního výnosu růstových investičních akcií ve výši 7 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů růstových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem, vyšší míra diverzifikace rizika portfolia.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 8 % p.a. (RIA – v období od 1.7.2023 – 31.12.2024). Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu – nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Profesionální zázemí úspěšné pražské developerské společnosti, která působí na českém trhu již od roku 2002.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem, dohled České národní banky.
  • Nižší 5 % sazba daně z příjmu pro investiční fondy, možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt