NemoMix Fund SICAV a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

6,78 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1958 Kč

aktuální hodnota IA

132 702 947 Kč

objem majetku fondu

19,58 %

Zhodnocení IA od 1. úpisu za 38 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Fondu, a to zejména na základě investic do cenných papírů vydávaných investičními fondy a investičních cenných papírů.

Fond NemoMix zastřešuje 20 nemovitostních fondů rozložených do pěti rozdílných segmentů, tím vytváří bezpečné a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv.

NemoMix zahrnuje investice do 5 nemovitostních segmentů:

 • výstavby nových bytů
 • komerčních nemovitostí
 • nájemních domů a bytů
 • logistických a průmyslových areálů
 • zemědělské půdy a lesů

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu fond fondů – investující do 5 různých realitních segmentů
Emitovaný cenný papír investiční akcie (IA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 3,5 roku
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 3 měsíců
Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Investice do reálných nemovitostních aktiv se stabilním růstem hodnoty. Projekty podkladových aktiv najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
 • Diverzifikace aktiv v 5 rozdílných nemovitostních segmentech.
 • Minimálně 80 % majetku fondu v prioritních investičních akciích s přednostním podílem na zisku podkladového fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) a s garantovaným (do výše fondového kapitálu držitelů výkonnostních investičních akcií) minimálním výnosem, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty podkladového fondu, což slouží jako ochrana proti případnému propadu cen nemovitostí.
 • Profesionální správa majetku.
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou (ČSOB).
 • Regulace Českou národní bankou.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
 • Možnost osvobození fyzických osob od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt