NemoMix Fund SICAV a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

6,34 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0703 Kč

aktuální hodnota IA

25 692 191 Kč

objem majetku fondu

7,03 %

Zhodnocení IA od 1. úpisu za 16 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Fondu, a to zejména na základě investic do cenných papírů vydávaných investičními fondy a investičních cenných papírů.

Fond NemoMix zastřešuje více než 20 nemovitostních fondů rozložených do pěti rozdílných segmentů, tím vytváří bezpečné a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv. Očekávaný výnos fondu 5,2 % p.a.

NemoMix zahrnuje investice do 5 nemovitostních segmentů:

 • výstavby nových bytů
 • komerčních nemovitostí
 • nájemních domů a bytů
 • logistických a průmyslových areálů
 • zemědělské půdy a lesů

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondufond fondů – investující do 5 různých realitních segmentů
Emitovaný cenný papírinvestiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 3,5 roku
Frekvence odkupů akciíčtvrtletně
Splatnost odkupů akciído 3 měsíců
Výstupní poplatek5 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorKPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Nadstandardní očekávaný výnos ve výši 5,2 % p.a.
 • Investice do reálných nemovitostních aktiv se stabilním růstem hodnoty. Projekty podkladových aktiv najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
 • Diverzifikace aktiv v 5 rozdílných nemovitostních segmentech.
 • Minimálně 80 % majetku fondu v prioritních investičních akciích s přednostním podílem na zisku podkladového fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) a s garantovaným (do výše fondového kapitálu držitelů výkonnostních investičních akcií) minimálním výnosem, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty podkladového fondu, což slouží jako ochrana proti případnému propadu cen nemovitostí.
 • Profesionální správa majetku.
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou (ČSOB).
 • Regulace Českou národní bankou.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
 • Možnost osvobození fyzických osob od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt