REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks

komerční nemovitosti

zaměření aktiv

10,72 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,4821 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.6.2024

1 181 288 507 Kč

objem majetku fondu k 30.6.2024

48,21 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 52 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování investičního majetku alokovaného v podfondu, a to zejména formou nepřímých investic do nemovitostí v obchodních zónách prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu komerční nemovitosti pronajímané maloobchodníkům
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)

prioritní investiční akcie II (PIA EUR)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 % (u PIA EUR až 5%)
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců od konce čtvrtletí
Výstupní poplatek 25 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli Výkonnostních a manažerských investičních akcií) do výše 6 % p.a. u Prioritních investičních akcií I (CZK) a do výše 5 % p.a. u Prioritních investičních akcií II (EUR).
  • Dělení nadvýnosu fondu 50:50
  • Cílíme pouze na 100% obsazené retailové parky v České republice.
  • V portfoliu máme pouze zprovozněné retailové parky, neneseme riziko developmentu.
  • Hodnota nemovitostního portfolia – 1,57 mld. Kč.
  • Nájemci jsou zejména silné zahraniční obchodní řetězce se zaměřením na každodenní potřeby obyvatel.
  • Průměrná délka nájemních smluv (WAULT) je 6,4 roku.
  • Vlastní správa retailových parků.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt