REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks

komerční nemovitosti

zaměření aktiv

5,14 %

dosažený výnos za 9 měsíců

1,0514 Kč

aktuální hodnota PIA

343 666 196 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování investičního majetku alokovaného v podfondu, a to zejména formou nepřímých investic do nemovitostí v obchodních zónách prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu komerční nemovitosti pronajímané maloobchodníkům
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců
Výstupní poplatek

 

25 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Auditor fondu APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních a manažerských investičních akcií) do výše 6,8 % p.a.
  • Profesionální správa majetku.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
  • Průměrná délka nájemních smluv 7,7 roku.
  • Dlouhodobá zkušenost a know-how zakladatele fondu a jeho týmu v oblasti provozování retail parků.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.
  • Dohled České národní banky.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt