REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks

komerční nemovitosti

zaměření aktiv

4,01 %

dosažený výnos za 7 měsíců

1,0401 Kč

aktuální hodnota PIA

174 143 740 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování investičního majetku alokovaného v podfondu, a to zejména formou nepřímých investic do nemovitostí v obchodních zónách prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondukomerční nemovitosti pronajímané maloobchodníkům
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu  investičních akciíměsíční
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akciíčtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akciído 6 měsíců
Výstupní poplatek

 

25 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářKomerční banka, a.s.
AuditorAPOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních a manažerských investičních akcií) do výše 6,8 % p.a.
  • Profesionální správa majetku.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.
  • Průměrná délka nájemních smluv 7,7 roku.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt