RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

5,56 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1180 Kč

aktuální hodnota PIA

69 481 699 Kč

objem majetku fondu

11,80 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 25 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do administrativních, logistických a průmyslových nemovitostí. Fond je primárně zaměřen na zavedený český trh s komerčními nemovitostmi.

Zřizovatelem fondu je soukromá investiční skupina RSBC.

Pro zajištění diverzifikace je fond zaměřen nejen na logistické areály, ale rovněž usiluje o získání dalších typů komerčních nemovitostí. Management fondu se zaměřuje na nemovitosti, které budou mít potenciál pro zvýšení obsazenosti nebo zvýšení příjmu z pronájmu prostřednictvím aktivní správy asset managementu. Klientům přinášíme konzervativní investici s atraktivním výnosem a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti, nebytové prostory
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie (PIA)

prémiové investiční akcie (PRIA)

Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč (PIA), v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

3 mil. Kč (PRIA)

Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů akciíměsíčně
Splatnost odkupů akciído 60 dní po skončení 6 měsíců od podání  žádosti o odkup za hodnotu určenou k poslednímu dni 6. měsíce od podání žádosti o odkup
Výstupní poplatek5 % při odkupu do 3 let v případě více než 10% podílu investice

0 % v ostatních případech

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářCYRRUS, a.s.
AuditorNEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši  5,7 % p.a. (MAX) a prémiových investičních akcií ve výši 6,12 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,4 % p.a. u prioritních investičních akcií a 5,79 % p.a. u prémiových investičních akcií.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,4 % p.a. (MIN) a prémiových investičních akcií ve výši 5,79 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií a prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatel fondu investiční skupina RSBC historicky úspěšně postavila a prodala nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
  • Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do logistických center, která následně pronajímá, což znamená konstantní přítok peněz v podobě nájemného.
  • Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt