RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

5,69 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,2460 Kč

aktuální hodnota PIA

78 066 586 Kč

objem majetku fondu

24,60 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 49 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do administrativních, logistických a průmyslových nemovitostí. Fond je primárně zaměřen na zavedený český trh s komerčními nemovitostmi.

Zřizovatelem fondu je soukromá investiční skupina RSBC.

Pro zajištění diverzifikace je fond zaměřen nejen na logistické areály, ale rovněž usiluje o získání dalších typů komerčních nemovitostí. Management fondu se zaměřuje na nemovitosti, které budou mít potenciál pro zvýšení obsazenosti nebo zvýšení příjmu z pronájmu prostřednictvím aktivní správy asset managementu. Klientům přinášíme konzervativní investici s atraktivním výnosem a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, nebytové prostory
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)

prémiové investiční akcie (PRIA)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč (PIA), v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

3 mil. Kč (PRIA)

Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 8 měsíců (po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována)
Výstupní poplatek 5 % při odkupu do 3 let v případě více než 10% podílu investice

0 % v ostatních případech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši  5,7 % p.a. (MAX) a prémiových investičních akcií ve výši 6,12 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,4 % p.a. u prioritních investičních akcií a 5,79 % p.a. u prémiových investičních akcií.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,4 % p.a. (MIN) a prémiových investičních akcií ve výši 5,79 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií a prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatel fondu investiční skupina RSBC historicky úspěšně postavila a prodala nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
  • Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do logistických center, která následně pronajímá, což znamená konstantní přítok peněz v podobě nájemného do dceřiných společností fondu.
  • Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt