SkyLimit Industry SICAV a.s.
SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

majetkové účasti

zaměření aktiv

-4,46 % p.a.

dosažený výnos za 12 měsíců

1098,6825 Kč

aktuální hodnota IAA

N/A

Objem majetku fondu

14,23 %

Zhodnocení IAA od 1. úpisu za 47 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategie fondu se soustřeďuje na investice do společností ze sektoru malých a středně velkých firem (tzv. SME sektor) v České republice v oboru moderní strojírenské výroby s potenciálem vyššího zhodnocení v důsledku příznivého poměru EV/EBITDA (porovnává hodnotu společnosti, včetně dluhu a závazků s pravými peněžními výnosy) nakupovaných společností. Investiční riziko je rozloženo prostřednictvím investic do vyššího počtu společností. Investice jsou uskutečňovány formou pořízení většinových majetkových účastí v cílových společnostech, přičemž původní majitelé společností si ponechávají významný minoritní podíl. Původní majitelé nejen garantují potřebnou kontinuitu know-how, obchodních i personálních vztahů, ale zpravidla se rovněž podílí na každodenním manažerském řízení společností. Hlavním zdrojem výnosu fondu je budoucí růst hodnoty majetkových účastí ve vlastnictví fondu, mimo jiné prostřednictvím realizace výrobních a obchodních synergií a sdílení manažerského know-how mezi jednotlivými společnostmi, které tvoří spolupracující skupinu.

Základní parametry

 

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti v obchodních společnostech, úvěry a pohledávky
Emitovaný cenný papír investiční akcie A (IAA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč

v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 6 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 12 měsíců, kdy administrátor obdrží žádost o odkup
Výstupní poplatek

 

25 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu do 7,5 % celkové výše investice investora, jinak 25 % při odkupu do 5 let

0 % při odkupu po 5 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu NEXIA AP a.s.

 

Proč investovat do fondu

  • Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá.
  • Diverzifikace investic.
  • Profesionální zázemí správce fondu.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.
  • Dohled České národní banky.
  • Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy, možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech.

 

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

 

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt