SkyLimit Industry SICAV a.s.
SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

majetkové účasti (private equity)

zaměření aktiv

- 33,96 %

dosažený výnos za 12 měsíců

842,8685 Kč

aktuální hodnota IAA k 30.11.2023

218 034 741 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

- 15,71 %

Zhodnocení IAA od 1. úpisu za 85 měsíců

Investiční strategie

SkyLimit Industry je private equity fond, který investuje do odkupů majoritních podílů v českých společnostech o obratu v rozmezí 100–500 mil. Kč působících v oboru moderní strojírenské výroby s vysokou přidanou hodnotou. Všechny společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vyznačují se vysokým podílem kvalifikované lidské práce.

Fond je dlouhodobým strategickým investorem, který promyšleně buduje průmyslovou skupinu. Cílové společnosti jsou do skupiny vyhledávány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodní a další synergie, a aby mohly mezi sebou sdílet manažerské know-how, výrobní a lidské kapacity. Každá společnost hospodaří samostatně, všechny dohromady však vytvářejí spolupracující skupinu.

Původní majitelé portfoliových společností fondu si v nich ponechávají významný minoritní podíl. Tím garantují potřebnou kontinuitu obchodních a personálních vztahů a zpravidla se podílejí na každodenním manažerském řízení společností. Zástupci zakladatele fondu vstupují do řízení společností na strategické úrovni prostřednictvím členství ve statutárních orgánech.

Jednotlivé investiční transakce jsou strukturovány tak, aby byl optimálně využíván potenciál akvizičního financování. Kromě efektu akvizičního financování je hlavním zdrojem výnosu fondu růst hodnoty každé z portfoliových společností.

Základní parametry

 

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti v průmyslových společnostech (private equity)
Emitovaný cenný papír investiční akcie A (IAA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč

v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont dlouhodobý, 6 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií max. do 12 měsíců od obdržení žádosti o odkup
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 5 letech

0 % při odkupu do 7,5 % celkové výše investice, jinak 25 % při odkupu do 5 let

25 % při odkupu do 3 let

 

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.

 

Proč investovat do fondu

  • Aktivum, které není kvalifikovaným investorům široce dostupné.
  • Bohaté zkušenosti klíčových osob fondu v oboru private equity.
  • Zřetelně definovaná, čitelná a stabilní investiční strategie.
  • Růstový fond – reinvestice zisku portfoliových společností do jejich růstu navyšuje výnos investora.
  • Investice do reálně existujících společností nacházejících se v České republice.
  • Diverzifikace mezi větší počet portfoliových společností.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

 

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt