SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

7,13 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,7483 Kč

aktuální hodnota PIA k 31.8.2023

1 192 020 970 Kč

objem majetku fondu k 31.8.2023

48,07 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 68 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Brně.

Jádrem projektů je přestavba a rekonstrukce původních historických domů na bytové jednotky, které splňují nároky nové generace. Většina stavebních projektů řeší formou rekonstrukce nebytových prostor také výrazné zlepšení standardů poskytovaných služeb ve městě. Domy se nachází převážně v těsné blízkosti samotného historického centra města Brna. Zařízení bytů je plánované vždy ve vyšším standardu, aby uspokojilo současné nároky cílových skupin, které tvoří mladé rodiny, studenti, zájemci o startovací byty a investoři se zájmem o podnikání formou sdíleného bydlení Airbnb apod.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, development bytů a nebytových prostor, financování nemovitostních projektů
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý,  4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 90 dní po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost o odkup
Výstupní poplatek 3 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši  7,2 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6,9 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6,9 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatelé fondu historicky úspěšně postavili a prodali nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
  • Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do rezidenčních nemovitostí, které následně prodává.
  • Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.
  • Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt