SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

7,16 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,7896 Kč

aktuální hodnota PIA k 31.12.2023

1 912 662 471 Kč

objem majetku fondu k 31.12.2023

51,57 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 72 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je vytvoření odolného, zdravě diverzifikovaného portfolia v oblastech Developmentu, Nájemního bydlení, Energetiky a Retail Parků a využití jejich vzájemné synergie. Cílem je nabídnout investorovi konzervativní základ jeho investičního portfolia.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, development bytů a nebytových prostor, financování nemovitostních projektů
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý,  4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 90 dní po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost o odkup
Výstupní poplatek 3 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši  7,2 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 7,2 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatelé fondu historicky úspěšně postavili a prodali nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
  • Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do rezidenčních nemovitostí, které následně prodává.
  • Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.
  • Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt