SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

7,35 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,3813 Kč

aktuální hodnota

395 141 999 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Brně.

Jádrem projektů je přestavba a rekonstrukce původních historických domů na bytové jednotky, které splňují nároky nové generace. Většina stavebních projektů řeší formou rekonstrukce nebytových prostor také výrazné zlepšení standardů poskytovaných služeb ve městě. Domy se nachází převážně v těsné blízkosti samotného historického centra města Brna. Zařízení bytů je plánované vždy ve vyšším standardu, aby uspokojilo současné nároky cílových skupin, které tvoří mladé rodiny, studenti, zájemci o startovací byty a investoři se zájmem o podnikání formou sdíleného bydlení Airbnb apod.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti, development bytů a nebytových prostor, financování nemovitostních projektů
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnostano
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 300 000 Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý,  4 roky
Frekvence odkupů akciípololetně (splatnost do 90 dní)
Splatnost odkupů akciído 180 dní při odkupu do 24 měsíců od úpisu

do 120 dní při odkupu po 24 měsících od úpisu

Výstupní poplatek15 % při odkupu do 1 roku

10 % při odkupu  do 2 let

5 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorNEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši  7,2 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6,9 % p.a..
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6,9 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatelé fondu historicky úspěšně postavili a prodali nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
  • Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do rezidenčních nemovitostí, které následně prodává.
  • Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.
  • Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt