TUTAMEN SICAV, a.s.

cenné papíry

zaměření aktiv

0,51 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0320 Kč

aktuální hodnota PIA

207 007 552 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Fond zhodnocuje investice cílovým hrubým výnosem 6 % p.a. v horizontu 4 let, využívá sektorovou multi-asset strategii a drží se zásady investovat tam, kde to dobře zná. Fond podléhá kontrole České národní banky a jeho krédem je slušnost a ochrana.

HODNĚ DRUHŮ INVESTIC, KTERÉ SI SAMOSTATNĚ NEKOUPÍTE

Do fondu jsou nakupovány kombinace investičních nástrojů z různých tříd aktiv, jakými jsou dluhopisy, nemovitosti, komodity, ale také podíly ve firmách a alternativní investice.  Fond představuje jedinečně diverzifikované investiční portfolio.

Díky mnohaletým zkušenostem a znalosti místního trhu stojí fond často u mimořádných nákupů například dluhopisových emisí. V portfoliu má mimo jiné dluhopisy společnosti PPF nebo J&T. Poskytuje i zajištěné úvěry, které generují výnos přes 7,0 % p.a. Vybírá to nejlepší z jiných investičních fondů působících na českém trhu, například z J&T High Yield, SKYLIMIT Private Equity fond nebo Sekyra Group Convenio. Investuje také do prověřených realitních projektů v Čechách a v jeho portfoliu můžete najít i výnosné směnky.

Fond Investuje převážně v Čechách a téměř výhradně v českých korunách. Pro jakékoli zajímavé investiční příležitosti v cizí měně používá zajištění proti měnovému riziku.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu dluhopisy, směnky, úvěry, reality, komodity, akcie, alternativy
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 2 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 3 měsíců ode dne podání žádosti k odkupu
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech

3-9 % při odkupu do 3 let dle % podílu na investici

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor NEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

  • Nezávislost – na bankách, investičních společnostech nebo obchodnících s cennými papíry. Hlavním kritériem je kvalita konkrétního investičního produktu.
  • Jedinečné produkty – díky dlouholetému působení v oboru se fond dostává k unikátním investičním příležitostem, jakými jsou neveřejné emise dluhopisů a specializované fondy.
  • Konzervativní přístup – není používán aktivní trading ani pákové instrumenty, jsou dodržována pravidla risk managementu a upřednostněna je stabilita a dlouhodobý výnos.
  • Vysoká diverzifikace – dodržována diverzifikace nejen nástrojová, ale i kreditní (dle jednotlivých emitentů) a třídová. Fond nenakupuje pouze jeden dluhopis od jednoho emitenta, ale více investic z různých tříd od mnoha emitentů, tím zásadně zvyšuje bezpečnost investování.
  • Dostupnost velkých investic – díky společné investici se zlepšuje dostupnost velkoobjemových investic ve fondu.
  • Minimální volatilita –  třídy aktiv  jsou proti sobě postaveny tak, aby se rizika neutralizovala.
  • Nízké náklady.
  • Jsme na jedné lodi – ve fondu mají zakladatelé fondu vlastní finance, odměnu dostanou až z podílu na zisku.
  • Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy.
  • Možnost osvobození od daně z příjmů při odkupu prioritních investičních akcií po 3 letech od jejich vydání investorovi.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt