TUTAMEN SICAV, a.s.
TUTAMEN podfond MASTER

cenné papíry

zaměření aktiv

1,44 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1868 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2023

184 428 530 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

18,68 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 78 měsíců

Investiční strategie

Fond využívá sektorovou multi-asset strategii a drží se zásady investovat tam, kde to dobře zná. Fond podléhá kontrole České národní banky a jeho krédem je slušnost a ochrana.

HODNĚ DRUHŮ INVESTIC, KTERÉ SI SAMOSTATNĚ NEKOUPÍTE

Do fondu jsou nakupovány kombinace investičních nástrojů z různých tříd aktiv, jakými jsou dluhopisy, nemovitosti, komodity, ale také podíly ve firmách a alternativní investice.  Fond představuje jedinečně diverzifikované investiční portfolio.

Díky mnohaletým zkušenostem a znalosti místního trhu stojí fond často u mimořádných nákupů například dluhopisových emisí. V portfoliu má mimo jiné dluhopisy společnosti PPF nebo J&T. Vybírá to nejlepší z jiných investičních fondů působících na českém trhu, například z J&T High Yield, SKYLIMIT Private Equity fond nebo Sekyra Group Convenio. Investuje také do prověřených realitních projektů v Čechách a v jeho portfoliu můžete najít i výnosné směnky.

Fond investuje převážně v Čechách a téměř výhradně v českých korunách. Pro jakékoli zajímavé investiční příležitosti v cizí měně používá zajištění proti měnovému riziku.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu dluhopisy, směnky, úvěry, reality, komodity, akcie, alternativy
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 2 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 3/6/12 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost o odkup dle % podílu
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech

3-9 % při odkupu do 3 let dle % podílu na investici

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu EDM Utilitas Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nezávislost – na bankách, investičních společnostech nebo obchodnících s cennými papíry. Hlavním kritériem je kvalita konkrétního investičního produktu.
  • Jedinečné produkty – díky dlouholetému působení v oboru se fond dostává k unikátním investičním příležitostem, jakými jsou neveřejné emise dluhopisů a specializované fondy.
  • Konzervativní přístup – není používán aktivní trading ani pákové instrumenty, jsou dodržována pravidla risk managementu a upřednostněna je stabilita a dlouhodobý výnos.
  • Vysoká diverzifikace – dodržována diverzifikace nejen nástrojová, ale i kreditní (dle jednotlivých emitentů) a třídová. Fond nenakupuje pouze jeden dluhopis od jednoho emitenta, ale více investic z různých tříd od mnoha emitentů, tím zásadně zvyšuje bezpečnost investování.
  • Dostupnost velkých investic – díky společné investici se zlepšuje dostupnost velkoobjemových investic ve fondu.
  • Minimální volatilita –  třídy aktiv  jsou proti sobě postaveny tak, aby se rizika neutralizovala.
  • Nízké náklady.
  • Jsme na jedné lodi – ve fondu mají zakladatelé fondu vlastní finance, odměnu dostanou až z podílu na zisku.
  • Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
  • Možnost osvobození od daně z příjmů při odkupu prioritních investičních akcií po 3 letech od jejich vydání investorovi.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt