WERO ČSEF SICAV, a.s.
Podfond ČSEF AQUA

majetkové účasti

zaměření aktiv

4,29 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0462 Kč

aktuální hodnota PIA

77 689 046 Kč

objem majetku fondu

5 let

Investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem podfondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených Investory. Podfond bude investovat zejména do účastí, zejména v nemovitostních společnostech, a poskytování úvěrů a zápůjček s tím, že výnosy investic podfondu budou primárně opatřovány ze zhodnocení investic do účastí, z dividend a z úroků, a bude rovněž odkupovat a prodávat zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má podfond účast. Součástí strategie podfondu je diverzifikace rizik na základě investic do různých nepropojených majetkových hodnot.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu Majetkové účasti ve vodním a odpadovém hospodářství
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 4 %
Investiční horizont klienta 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií do 90 dní od podání žádosti
Výstupní poplatek

 

 

a) 30 % při odkupu investičních akcií do  1 roku od úpisu PIA

b) 20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od úpisu PIA

c) 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od úpisu PIA

d) 0 % při odkupu investičních akcií po uplynutí lhůty 3 let od úpisu PIA

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let,

0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Auditor NEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

 • Konzervativní investice s nadstandardním výnosem v dlouhodobějším horizontu
 • Atraktivní zhodnocení prostředků podložené dlouhodobými smlouvami
 • Investice do ověřených projektů s reálnými aktivy, realizovaných pro důvěryhodné klienty
 • Podpora lokálních projektů, které významně přispívají k boji proti nedostatku vody v Česku
 • Přispívá k ochraně životního prostředí
 • Vlastní know-how, vyrábí vlastní technologie a provádí instalaci i servis
 • Kvalifikovaný tým odborníků, jak z oblasti vodního hospodářství, tak i investičního prostředí
 • Přednostní podíl na zisku fondu až do výše zhodnocení odpovídajícího 8 % p.a. (přednostní zhodnocení PIA před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií)
 • Profesionální správa majetku
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia

  Upozornění
  pro investory

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt