WERO ČSEF SICAV, a.s.
Podfond ČSEF AQUA

majetkové účasti ve vodním a odpadovém hospodářství

zaměření aktiv

10,56 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1828 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.4.2024

362 231 103 Kč

objem majetku fondu k 30.4.2024

5 let

Investiční horizont

Investiční strategie

Fond byl založen se záměrem investic do nezadlužených společností (SPV) provozujících technologické vodohospodářské celky, ale i alternativní energetické zdroje, jako jsou například bioplynové stanice nebo solární elektrárny. Všechny investované společnosti jsou provozovány s maximální mírou šetrnosti k životnímu prostředí a zároveň s velice zajímavou výší efektivity zisků. Tato strategie se velmi osvědčila během několika krizí v posledních letech, protože vychází ze základních potřeb nezbytných pro fungování společnosti, jako jsou pitná voda a dostupné energie. To nás výrazně odlišuje od ostatních investičních fondů.

Jako správce finančního portfolia našich klientů, se také zaměřuje na investiční aktivity, které vedle finančního přínosu z obchodních operací přispívají k řešení environmentálních výzev, především energetické bezpečnosti, využití odpadů lidské činnosti a živočišné produkce, podpoře recyklace včetně oběhového hospodářství a hlásí se k principům společensky odpovědného podnikání – ESG. Během roku 2024 se fond v plné míře zapojí do implementace pravidel, obecně platných norem a požadavků pro podnikání dle kritérii ESG.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu Majetkové účasti ve vodním a odpadovém hospodářství
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie (PIA)

Prioritní investiční akcie EUR (PIAE)

Prémiové investiční akcie (PRIA)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 4 %
Investiční horizont klienta 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií do třech měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž byla obdržena žádost Investora o odkoupení Investičních akcií
Výstupní poplatek

 

 

a) 30 % při odkupu investičních akcií do  1 roku od úpisu PIA

b) 20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od úpisu PIA

c) 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od úpisu PIA

d) 0 % při odkupu investičních akcií po uplynutí lhůty 3 let od úpisu PIA

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let,

0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Auditor NEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

 • Platí, že do 31. 12. 2024 se minimální zhodnocení PRIA mění na 8 % p.a. (místo 6 %).
 • Konzervativní investice s nadstandardním výnosem v dlouhodobějším horizontu
 • Atraktivní zhodnocení prostředků podložené dlouhodobými smlouvami
 • Majetek fondu není zatížen úvěrem
 • Profesionální správa majetku s vyšší mírou diverzifikace portfolia
 • Investujeme do ověřených projektů s reálnými aktivy
 • Podporujeme energetické projekty z udržitelných zdrojů
 • Přispíváme k ochraně životního prostředí
 • Vlastníme know-how, dodáváme osvědčené technologie a provádíme instalaci i servis
 • Máme kvalifikovaný tým odborníků z oblasti vodního hospodářství, energetiky a investic
 • Investor má přednostní podíl na zisku fondu až do výše aktuálního zhodnocení
 • V průběhu roku 2023 se fond v plné míře zapojí do implementace pravidel, obecně platných norem a požadavků pro podnikání dle kritérii ESG

  Upozornění
  pro investory

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt