WERO ČSEF SICAV, a.s.
Podfond ČSEF AQUA

majetkové účasti

zaměření aktiv

4,29 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0462 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2022

77 689 046 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2022

5 let

Investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem podfondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených Investory. Podfond investuje do diverzifikovaného portfolia majetkových účastí ve společnostech, které realizují a následně provozují vodohospodářská řešení pro zajištění dostatečných vodních zdrojů a řešení pro úpravu a recyklaci pitné i užitkové vody v ČR.

Projekty realizované v rámci podfondu ČSEF AQUA jsou nejčastěji financovány metodou WPC (Water Performance Contracting), která je pro klienty (města a obce, zemědělská družstva, podniky, lázně apod.) daleko dostupnější – náklady jsou z velké části pokryty z investičních prostředků fondu a příjemce je následně postupně splácí z dosažených úspor. Splacení investice, a tím i zhodnocení prostředků investorů, je smluvně ošetřeno dlouhodobou smlouvou o dodávkách vody a dalších doprovodných službách.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu Majetkové účasti ve vodním a odpadovém hospodářství
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie (PIA)

Prioritní investiční akcie EUR (PIAE)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 4 %
Investiční horizont klienta 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií do 90 dní od podání žádosti
Výstupní poplatek

 

 

a) 30 % při odkupu investičních akcií do  1 roku od úpisu PIA

b) 20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od úpisu PIA

c) 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od úpisu PIA

d) 0 % při odkupu investičních akcií po uplynutí lhůty 3 let od úpisu PIA

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let,

0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Auditor NEXIA AP a.s.

Proč investovat do fondu

 • Konzervativní investice s nadstandardním výnosem v dlouhodobějším horizontu
 • Atraktivní zhodnocení prostředků podložené dlouhodobými smlouvami
 • Investice do ověřených projektů s reálnými aktivy, realizovaných pro důvěryhodné klienty
 • Podpora lokálních projektů, které významně přispívají k boji proti nedostatku vody v Česku
 • Přispívá k ochraně životního prostředí
 • Vlastní know-how, vyrábí vlastní technologie a provádí instalaci i servis
 • Kvalifikovaný tým odborníků, jak z oblasti vodního hospodářství, tak i investičního prostředí
 • Přednostní podíl na zisku fondu až do výše zhodnocení odpovídajícího 8 % p.a. (přednostní zhodnocení PIA před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií)
 • Profesionální správa majetku
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia

  Upozornění
  pro investory

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt