ZFP UP Premium SICAV, a.s.

nemovitosti, majetkové účasti

zaměření aktiv

1,0266 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.4.2024

89 659 517 Kč

objem majetku fondu k 30.4.2024

2,66 %

zhodnocení PIA od 1. úpisu za 5 měsíce

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování vložených prostředků, které akcionáři do fondu investovali. Zejména se jedná o přímé či nepřímé investice do nemovitostí. Rovněž počítáme s účastí v nemovitostních a jiných společnostech, s poskytováním zápůjček a úvěrů či s investicemi do jiných aktiv.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu jiné investiční fondy, zejména FKI
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie CZK (PIAC)

prioritní investiční akcie EUR (PIAE)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč nebo 125 tis. EUR (případně ekvivalent v CZK)
Vstupní poplatek max. 2 % z objemu investice
Investiční horizont střednědobý, 3- 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 4 měsíců od podání žádosti o odkup (při částce do 10 mil. Kč)

do 6 měsíců od podání žádosti o odkup (při částce vyšší než 10 mil. Kč – 30 mil. Kč)

do 12 měsíců od podání žádosti o odkup (při částce vyšší než 30 mil. Kč)

Výstupní poplatek 0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu, 3 – 5 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu (PIAC)
0 % při zpětném odkupu po 4 letech od úpisu, 9-18 % při zpětném odkupu do 4 let od úpisu (PIAE)
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor fondu ATPA Czech Republic

Proč investovat do fondu

 • Profesionální správa majetku
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (ČSOB)
 • Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy
 • Dohled České národní banky
 • Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia
 • Výnos vyšší než u obvykle nabízeného zhodnocení
 • Majoritním akcionářem je ZFP GROUP, a.s.
 • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií
 • Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem
 • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu)
 • Participace na rozvoji významných projektů v Evropě

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt