Garance

Garanci minimálního výnosu PIA posoudila renomovaná poradenská firma Ernst & Young

Vybrané FKI spravované AVANT investiční společnost, a.s. nabízí svým externím investorům garanci výnosu do výše fondového kapitálu alokovaného ve prospěch jiného typu cenného papíru vydávaného fondem formou redistribuce fondového kapitálu. Jinými slovy, výnos akcií externích investorů je garantován maximálně do výše fondového kapitálu ve výkonnostních akciích zakladatelů fondu.

Ernst & Young, s.r.o., zpracovala stanovisko k druhům (třídám) investičních akcií vydávaným investičními fondy ve formě SICAV využívaným ve vybraných fondech spravovaných investiční společností AVANT. Předmětem stanoviska bylo nezávisle prozkoumat vlastnosti mechanismu konstrukce investičních akcií druhu:

  • prioritní investiční akcie (PIA) a
  • výkonností investiční akcie (VIA).

Tyto druhy investičních akcií představují nástroj redistribuce fondového kapitálu, pomocí kterého majitelé VIA poskytují majitelům PIA podmíněný minimální roční výnos. Hlavním cílem stanoviska bylo zaměřit se na vlastnosti uvedeného mechanismu výnosu PIA investorům (podmíněné garance), především za jakých podmínek minimální výnos PIA akcií již není poskytován (limit podmíněné garance) a na srovnání fondů AVANT s jinými fondy s jedním druhem investičních akcií (bez garance a přednosti výnosu).

Ernst & Young, s.r.o. konstatovala, že ve srovnání s fondem, který nevyužívá garanci se srovnatelným účinkem, poskytuje konstrukce podmíněné garance držitelům PIA akcií ochranu jejich výnosů před nepříznivým vývojem, avšak omezenou hodnotou VIA kapitálu, viz Manažerské shrnutí stanoviska ke konstrukci PIA / VIA akcií zpracované dne 15. 7. 2020.

Vliv garance na výnos jednotlivých druhů investičních akcií (PIA/VIA) znázorňuje ve stanovisku použitý graf včetně porovnání se standardním fondem bez garance. Zásadní je přitom situace, kdy je výnos investičního portfolia příslušného fondu nižší než podmíněně garantovaný výnos pro PIA, např. 6 % p.a., protože dojde k dorovnání fondového kapitálu připadajícího na PIA akcie na úkor fondového kapitálu připadajícího na VIA.

Konstrukce PIA neobsahuje „jen“ složku přednostního minimálního ročního výnosu, ale také až sekundární podíl na ztrátě fondu. Ochrana výnosů držitelů PIA akcií před nepříznivým vývojem tak pokrývá i investované prostředky, samozřejmě do hodnoty VIA kapitálu, který přednostně kryje ztrátu fondu. Vizualizaci takové situace poskytuje graf níže:

 

Podmíněná garance je ovlivněna především množstvím VIA kapitálu, resp. klíčovým poměrem VIA kapitálu oproti PIA kapitálu (fund capital ratio, FCR), proto stanovisko prezentuje i metodiku ohodnocení tohoto rizika ve třech rozdílných pásmech, přičemž jako low risk se označují případy, když poměr očekávaného času selhání garance při konstantním celkovém kapitálu oproti investičnímu horizontu nabývá hodnot větších jak 5, nebo-li low-risk označení nastane, pokud čas selhání garance ve zmíněném scénáři je 5krát vyšší než investiční horizont, typicky v případě našich fondů to představuje podíl VIA kapitálu od 25 % na celkovém kapitálu fondu.

Ernst & Young, s.r.o. také konstatovala, že podmíněná garance je konstruována jako právo spojené s investičními akcemi PIA, zakotvené ve stanovách fondu. Zakotvení zvláštních práv spojených s investiční akcií vyžaduje ve stanovách právo obchodních společností. Tím poskytuje pevný základ vymahatelnosti akcionářských práv a jejich stabilitu, neboť garance není odvolatelná bez souhlasu 75 % investorů do PIA akcií přítomných na valné hromadě. V případě hlasování na valné hromadě o změně práv spojených s PIA se výjimečně ex lege oživují hlasovací práva akcionářů PIA (jejich právo účasti na valné hromadě není omezeno ani tehdy, pokud jim hlasovací právo nenáleží). Tuto funkcionalitu PIA investičních musí zajistit (chránit) obhospodařovatel fondu.

Upozornění

Všechny prezentované fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů. Investory fondů se mohou stát výhradně kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje
investory, že hodnota investice do fondů může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondů v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondů je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondů, tak jak jsou uvedeny v jejich statutech. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondů.

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ FONDU (KID) JE K DISPOZICI NA:
https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.

V LISTINNÉ PODOBĚ LZE UVEDENÉ INFORMACE ZÍSKAT V SÍDLE SPOLEČNOSTI:
AVANT investiční společnost, a.s.
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00

BLIŽŠÍ INFORMACE O COMMON REPORTING STANDARD (CRS) A FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) MŮŽETE ZÍSKAT NA:
https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Podrobnější informace o FKI ve Funds Booku naleznete ve statutech jednotlivých fondů.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.