AGRO 2000 – uzavřený investiční fond a.s. svolává řádnou valnou hromadu

                                                                        Představenstvo společnosti AGRO 2000 uzavřený investiční fond, a.s. 

IČ: 242 87 172, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18143 (dále jen „společnost“), svolává 

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 17.6.2014, od 17:00 hodin

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení
  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

  1. Projednání stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2013 a bere jej na vědomí.

Odůvodnění:                Dle § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, informuje dozorčí rada o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích, a sdělí valné hromadě své stanovisko.

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:                Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

  1. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.

Odůvodnění:                Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

 

  1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování činnosti společnosti.

 

  1. Závěr

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., která zajišťuje obhospodařování majetku společnosti (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 16:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti AGRO 2000 uzavřený investiční fond, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., která zajišťuje obhospodařování jejího majetku (www.avantfunds.cz) následující dokumenty:

 - Zpráva o vztazích za rok 2013 (obsažena ve výroční zprávě fondu za rok 2013)
 - Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2013
 - Účetní závěrka společnosti za rok 2013 (obsažena ve výroční zprávě fondu za rok 2013)
 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 (obsažena ve výroční zprávě fondu za rok 2013)

 

 

V Třebíči dne 14.5.2014                                  

 

                                                                                Ing. Radek Kružík
                                                                předseda představenstva společnosti

                                                                                                                                                                        


Příloha č. 1 – Výroční zpráva AGRO 2000 – uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2013 (PDF dokument)

Příloha č. 2 – Zpráva dozorčí rady AGRO 2000 – uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2013 (PDF dokument)