ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s. svolává valnou hromadu

                                                                                                             Představenstvo společnosti

ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.

IČ: 24199591, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17785 (dále jen „společnost“), svolává 

valnou hromadu

která se bude konat dne 13.10.2014, od 14:00 hodin

                                                                                            místo konání: „Money Club České spořitelny”, Na příkopě 29, Praha 1

                                                                                                                        Pořad jednání valné hromady:

 

  1. Zahájení
  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

  1. Rozhodnutí o  odvolání člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni 1.11.2014 z funkce člena představenstva společnosti společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 27590241, sídlem: Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

  1. Rozhodnutí o  volbě člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada volí s účinky ke dni 1.11.2014 členem představenstva společnosti společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 24244601, sídlem: Praha 1 – Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o volbě člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Společnost REDSIDE investiční společnost, a.s. bude individuálním statutárním orgánem společnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a zároveň obhospodařovatelem ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

     • Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardních náležitostí vyžadovaných zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

  1. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje provést změnu stanov společnosti, jejímž obsahem je zavedení možnosti vydávat akcie o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč.

 

  1. Rozhodnutí o změně statutu společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o změně statutu společnosti v podobě navržené představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o změně statutu, jež se týká investičních cílů společnosti, náleží v souladu s ustanovením článku XII. odst. 1 stanov společnosti do působnosti valné hromady.

 

  1. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 10.000.000,– Kč upsáním 100 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč, přičemž se připouští zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nad uvedenou částku a to do částky zvýšení až 513.600.000,– Kč s tím, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Upisované akcie společnosti budou cennými papíry. Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti, a to ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem až 5.136 ks nových kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč každá, ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry. Na 15 dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1000,– Kč lze upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč (na jednu dosavadní akcií připadá podíl jedna patnáctina nové akcie. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva stanoví představenstvo společnosti a bude stejný pro všechny akcie upisované s využitím přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Akcie společnosti upíší představenstvem předem vybraní zájemci, přičemž tito zájemci musí především splnit požadavky zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech kladené na osobu kvalifikovaného investora a zároveň požadavky kladené na osobu investora statutem společnosti. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií pro předem určené zájemce se stanoví na dobu 21 dnů doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, nejpozději však do 31. prosince 2014. Emisní kurz akcie stanoví představenstvo společnosti, přičemž minimální výše emisního kurzu jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč bude 100.000,– Kč. Emisní kurz akcie bude splacen peněžitými vklady na zvláštní, za tím účelem společností založený účet, tj. na účet číslo 2105693631/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; a to nejpozději do 7. ledna 2014. Předem určení zájemci jsou v této lhůtě povinni splatit 100% emisního kurzu jimi upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu.

                                      

Odůvodnění:                Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje navýšit základní kapitál společnosti prostřednictvím získání nových investorů.

 

  1. Závěr

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě společnosti je 8.10.2014. Akcionářská práva vůči společnosti včetně hlasování na valné hromadě může na valné hromadě uplatňovat pouze osoba, která byla tato práva oprávněna vykonávat k rozhodnému dni.

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost zpřístupnila v sídle společnosti k bezplatnému nahlédnutí návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva, návrh stanov a návrh statutu společnosti. Právo k nahlédnutí může akcionář společnosti využít v pracovní dny vždy mezi 9-16 hod.

 

 

V Praze dne 11.9.2014

                                              

Za představenstvo ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.

Mgr. Ing. Pavel Doležal – pověřený zmocněnec člena představenstva