ARCA OPPORTUNITY uzavřený investiční fond, a.s. svolává valnou hromadu

                                                                                                            Představenstvo společnosti

ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.  

IČ: 24199591, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17785 (dále jen „společnost“), svolává 

valnou hromadu 

která se bude konat dne 30.6.2014, od 15:00 hodin

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení
 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 1. Projednání stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2013 a bere jej na vědomí.

Odůvodnění:                Dle § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, informuje dozorčí rada o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích, a sdělí valné hromadě své stanovisko.

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:                Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

 

 1. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.

Odůvodnění:                Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování činnosti společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o  změně stanov společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje provést změnu stanov společnosti, jejímž obsahem je přizpůsobení a podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a inkorporace vybraných institutů, které tento zákon zavádí.

Součástí rozhodnutí o změně stanov je rovněž přeměna zaknihovaných akcií na akcie, přičemž v souladu s § 434 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

 

 1. Rozhodnutí o  odvolání členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena představenstva společnosti následující osoby:

                                       a) Ing. Pavol Krúpa, dat. nar. 6. března 1972,

                                       b) Ing. Rastislav Velič, dat. nar. 24. července 1973, a

                                       c) Ing. Henrich Kiš, dat. nar. 29. června 1975.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Odvolání členů představenstva je nezbytné z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů společnosti zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

 1. Rozhodnutí o  volbě člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada volí s účinky ke dni konání valné hromady členem představenstva společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 27590241, sídlem: Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o volbě člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Volba člena představenstva je nezbytná z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů společnosti zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost AVANT investiční společnost, a.s. bude individuálním statutárním orgánem společnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a zároveň obhospodařovatelem ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

 1. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Andreje Levského, dat. nar. 15. března 1983.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

 1. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada volí s účinky ke dni konání valné hromady do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Mojmíra Vančuru, dat. nar. 12. září 1972.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

 1. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardních náležitostí vyžadovaných zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

 1. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a každým členem dozorčí rady ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardních náležitostí vyžadovaných zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 

 1. Závěr

 

 

Hlavní údaje účetní závěrky a. s. za rok 2013 (v tis.Kč):

                                    Aktiva celkem            77 543                 Zisk za účetní období            96

                                    Pasiva celkem             77 543                 Daň z příjmů                           0

                                    Vlastní kapitál            76 264                 Čistý zisk za účetní období    96

                                           Celkové výnosy            2 044