Doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Statutární ředitel společnosti


RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 044 72 411, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21015 (dále jen „Společnost“), za kterého jedná Ing. Miroslav Šváb, pověřený zmocněnec

 

uveřejňuje ve smyslu

 

§ 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)

 

doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti

 

která se bude konat dne 25. 6. 2018, od 10:00 hodin

na adrese

Kopečná 20, Staré Brno, 602 00, Brno

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byla ve smyslu § 369 odst. 1 ZOK dne 10.6.2018 statutárnímu řediteli Společnosti doručena ze strany akcionáře Společnosti Bc. Petra Vencálka, nar. 4.12.1969, bytem Sedlákova 518/39, 602 00, Brno, žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti o nový bod k projednání, a vzhledem k tomu, že Bc. Petr Vencálek naplňuje v rámci Společnosti definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, statutární ředitel Společnosti doplňuje na pořad jednání valné hromady společnosti níže specifikovaný nový bod k projednání.

 

Nový bod k projednání na valné hromadě:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ve smyslu § 21 odst. 3 ZOK návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi Bc. Petrem Vencálkem, nar. 4.12.1969, bytem Sedlákova 518/39, 602 00, Brno, a Společností. Konkrétně se jedná o pohledávku Bc. Petra Vencálka za Společností ve výši 12.500.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých), která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.4.2018 uzavřené mezi Bc. Petrem Vencálkem, jako postupitelem, a Společností, jako postupníkem (dále jen „Pohledávka 1“), a o pohledávku Společnosti za Bc. Petrem Vencálkem na splnění vkladové povinnosti ve výši 12.500.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) na základě smlouvy o úpisu investičních akcií B, která bude uzavřena mezi Bc. Petrem Vencálkem, jako investorem, a Společností, jako emitentem, ke dni 30.6.2018 (dále jen „Pohledávka 2“), za předpokladu, že bude valnou hromadou schválen návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, konkr. Pohledávky 1 a Pohledávky 2.

Odůvodnění:        Dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK nemůže být pohledávka společníka za kapitálovou společností předmětem jeho vkladu do této společnosti; započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu může být pouze smluvně. Smlouva o započtení vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 

Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK ve spojení s § 369 odst. 2 ZOK, doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně toto doplnění zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi Bc. Petrem Vencálkem a Společností bude každému akcionáři k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od 14.6.2018 do 25.6.2018, případně bude akcionáři na jeho vlastní žádost zaslán na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Návrh smlouvy o úpisu investičních akcií mezi Bc. Petrem Vencálkem a Společností bude každému akcionáři k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od 14.6.2018 do 25.6.2018, případně bude akcionáři na jeho vlastní žádost zaslán na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

V Brně dne 13.6.2018                                       Ing. Miroslav Šváb v. r.

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.