Doplnění pořadu valné hromady fondu SkyLimit Industry SICAV a.s.

Doplnění pořadu valné hromady

 

Obchodní firma SkyLimit Industry SICAV a.s.
IČO 052 65 754
Sídlo Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 21752 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

 

dne 26. 1. 2024, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078

 

Dne 8.01.2024 byla Společnosti ze strany akcionáře SkyLimit Investments s.r.o., sp. Zn. C 252479 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem: Vodičkova 791/41,Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04711629 (dále jen „Akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

 

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU SKYLIMIT INDUSTRY, PODFOND STROJÍRENSKÝ (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti nově rozhoduje o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši -73 528 514,21 Kč tak, že se převede na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši -73 528 514,21 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

 

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

 

Datum podpisu    …………………………………………
 

 

 

 

 

 

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce, v. r.