Doplnění pořadu valné hromady k fondu HPT

Doplnění pořadu valné hromady

 

Obchodní firma HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 036 48 630
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku B 20320 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

 

dne 23. 6. 2022, od 9:30 hodin

na adrese náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín

 

Dne 13. 6. 2022 byla Společnosti ze strany akcionáře Ing. Daniela Večeři, nar. 6. 2. 1970, bytem č. p. 1027, 756 06 Velké Karlovice (dále jen „Akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

 

SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.

 

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

 

Datum podpisu    13. 6. 2022
AVANT investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman

zmocněný zástupce v. r.