Doplnění pořadu valné hromady společnosti CREDITAS ASSETS SICAV a.s

Doplnění pořadu valné hromady

 

Obchodní firma CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO 097 83 261
Sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

 

dne 29. 6. 2022, od 13:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

 

Dne 14. 6. 2022 byla Společnosti ze strany akcionáře CREDITAS Fund Holding a.s., IČO: 097 34 261, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 zastoupeného Jiřím Hroudou, předsedou správní rady (dále jen „Akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

 

ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada s účinností ke dni konání valné hromady rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.
Odůvodnění V bodě 19.2. písm. a) a b) stanov Společnosti se mění distribuční poměr podfondu CREDITAS ENERGY, podfond SICAV v období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023. Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této žádosti.

 

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se všemi druhy investičních akcií vydaných k podfondu CREDITAS ENERGY, podfond SICAV.

 

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Pro akcionáře Společnosti je návrh stanov dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

Datum podpisu    14. 6. 2022
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.